A legvédtelenebbek joga

Húszéves a Gyermekjogi Egyezmény. Hogy minek erről beszélni? Például: A vak (siket, beszédfogyatékos, mozgássérült, autista stb.) gyereket nem veszik fel az általános (általános?) iskolába. A legfeljebb 30 napra elrendelhető átmeneti nevelésbe vett gyerek több hónapig, gyakran évekig bizonytalanságban él, távol családjától, s a velük való kapcsolattartása korlátozott.

A problémás (hiperaktív, beilleszkedési és magatartási zavarokkal, tanulási korlátozottságokkal, pl. diszlexiával küszködő) gyerekeket a gyermekintézmények az egyik helyről a másikra dobálják, mert az intézményi érdekek felülírják a gyerek alapvető jogait.

Az igazgatók simán megcenzúrázzák a diákújságokat; a rendőrség kapásból kihallgatja szülő nélkül a 14 év alatti kiskorúakat; a gyermekvédelem gyakorta szétszakítja a testvéreket az elhelyezés során. A gyerekagresszióra a média tettarányos, kemény, felnőttekre méretezett reakciókat vár, sokkal kevésbé az okok feltárását, kezelését. Pedig a gyerek nem minifelnőtt, hanem a kibontható vagy elvesztegethető lehetőségek tárháza; a gyermeki jogok pedig e lehetőségek megnyílását szolgálják.

A gyermeki jogoknak az a sajátossága, hogy alanya csak a gyermek. Nem a gyermek is, mint sok egyéb jog esetében, hanem csak a gyermek.

E jogok pedig csak a „felnőttek” (cselekvőképes személyek, hatóságok, intézmények, jogi személyek) által érvényesülhetnek, mert a gyermek jogi értelemben nem cselekvőképes, vagy csak korlátozottan az. A fentiekből következően az államnak nem csupán a gyermeki jogok tiszteletben tartása és érvényesítésük feltételeinek a biztosítása a jogi kötelessége (mint más jogok esetében), hanem e jogok aktív védelme és érvényesítése is.

Az időmúlás jelentősége itt fokozott, hiszen a gyermek esetében a több hónapos, egy-két éves eljárási időtartam végén már esetleg egészen más személyiséget ér el a határozat, a döntés, a büntetés, a kedvezmény, mint amilyennel kapcsolatban az eljárás megindult, és a személyi körülmények is egészen mások lehetnek.

A gyermeki jogok esetében a jogsértések nagyobb arányban maradnak rejtettek, hiszen a gyermekek kiszolgáltatottabbak, alárendeltebbek a környezetüknek, mint bármely más jogalanycsoport; s csak közvetetten, különböző képviselőkön és áttételeken (közösségeken, jogvédelmi aktorokon, a nyilvánosságon) keresztül képesek a jogsérelmek jelzésére, jogérvényesítésre és jogvita kezdeményezésére.

Az ENSZ-nek a Gyermekek Jogairól szóló Egyezménye volt az első átfogó jogi forrás, amely húsz évvel ezelőtt – Magyarországon az 1989. évi LXIV. törvénynyel kihirdetve – tételesen és rendszerbe foglaltan gyermeki jogokat szabályozott. A gyermekvédelmi törvény további jogokat fogalmazott meg. Néhány gyermekjogi szabályt tartalmaz ezeken kívül a családjogi törvény és a polgári törvénykönyv is.

Néhány fontosabb gyermeki jog:

A családban való nevelkedés joga. Az állam kötelezettsége a gyermekek családban való nevelkedésének segítése és támogatása.

A védelemhez való jog. Az állam köteles biztosítani a gyermekek védelmét a testi, lelki és érzelmi bántalmazás, az erőszak, a durvaság, a kizsákmányolás minden formája, a kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód és az elhagyás, elhanyagolás ellen.

A különleges gondozáshoz való jog. Az állam kötelezettsége a testi vagy szellemi fogyatékos gyerekek megfelelő gondozása, fejlesztése. Hozzátartozik e joghoz a szülő választási joga, hogy ezt a különleges gondozást a gyermek elkülönített (szegregált) közoktatási intézményben vagy a többi gyerekkel azonos osztályban, csoportban kapja-e meg. Ma még sajnos sok a kényszerpálya és a törvénysértő intézményi akadály a gyermek életét oly nagyon meghatározó iskolai státuszdöntések meghozatalában.

Az oktatásnak – amelyet az államnak ingyenesen kell biztosítania alapfokon – a gyermekjogi egyezmény szerint a következő céljai vannak:

– a gyermek személyiségének kibontakozása, szellemi és fizikai tehetségének és képességeinek a lehetőségek legtágabb határáig való kifejlesztése;

– az emberi jogok és az alapvető szabadságok megértése és tiszteletben tartása;

– a szülők és a saját identitása, nyelve és kulturális értékei iránti tisztelet kialakítása;

– a megértés, a béke, a türelem, a nemek közti egyenlőség, valamennyi nép, nemzetiségi, nemzeti és vallási csoport közötti barátság szellemének elsajátítása;

– a természeti környezet iránti tisztelet elmélyítése.

Mint látható, a gyermeki jogok szempontjából nem a tudásanyag különböző elemei a fontosak – ezek csak eszközök az egyezménybe foglalt oktatási célok eléréséhez. Vajon a mi általános iskoláinkból ilyen értékekkel kerülnek ki gyermekeink? S az oktatást e célok határozzák meg?

A gyermek tehát olyan különleges jogállású ügyfél, kliens, jogalany, akinek érdekét minden más érdeket megelőzően kell a döntések során figyelembe venni. Nem kis követelmény ez, ugyanis sokkal inkább az intézményi, a fenntartói, a pénzügyi, a munkáltatói, a szakmai és a hatalmi érdekek szoktak érvényesülni. A gyermek esetében viszont a jogalkalmazónak a mérlegelési jogának körében a gyermek javára kell határoznia! (Amikor például a problémás tanuló elhárításáról, eltanácsolásáról, elkülönítéséről, eltávolíttatásáról dönt az iskola, akkor lehet fontos a tanárok, az iskola és a szülők érdeke, de az elsődleges érdek az érintett tanulóké kell legyen!)

Néhány éve 26 függetlenített gyermekjogi képviselő állhatott munkába a gyermekvédelmi intézményekben élő gyermekek jogainak védelmére. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa vizsgálatot indított a gyermeki jogok magyarországi állásának feltérképezésére. (Az ombudsman többször is kijelentette, hogy híve lenne a külön gyermekjogi biztos intézményének, s amíg ilyen nincs, magát tekinti annak.) Húsz jogászhallgatóval tavaly ősszel elindult az első gyermekjogi szakjogászképzés Magyarországon a pécsi egyetem jogi továbbképző intézetében. Többek között a Norvég Civil Alap és a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával létrejött a Gyermekjogi Műhely, a civil gyermekjogászok együttműködési hálózata. Alakulóban tehát a gyermeki jogok önálló jogágazattá válása.

Itt lenne az ideje annak, hogy a közigazgatásban is más szinten kezeljék a gyermeki jogokat. Jelenleg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a terület (amúgy lelkes) gazdája, de a kormány szintjén kellene megfelelő hatáskörökkel rendelkező posztot létrehozni a gyermeki jogok érvényesítésére.

A szerző jogász

De igenis, minden amerikai krimiben el szokták mondani, hogy jogomban áll hallgatni!
De igenis, minden amerikai krimiben el szokták mondani, hogy jogomban áll hallgatni!
Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.