lapom

lapom

Mit is írtak alá az államosításról a megyei elnökök?

Mintha csak a saját vagyonukról rendelkeztek volna, a hét elején úgy írtak alá a kormánypárti megyei közgyűlés elnökök Orbán Viktor miniszterelnökkel...

Mintha csak a saját vagyonukról rendelkeztek volna, a hét elején úgy írtak alá a kormánypárti megyei közgyűlés elnökök Orbán Viktor miniszterelnökkel megállapodást kórházak, iskolák, könyvtárak, múzeumok államosításáról.

Kiderül belőle nagyjából mire számíthatnak a kórházi és egyéb közintézmények menedzsmentjei. Így az sem csoda, ha néhány megyében az aláírás ellenére a vagyonmentés megkezdődött.

A baj az, hogy akkor, amikor ezt tették az államosításhoz még se törvényük, se közgyűlési fölhatalmazásuk nem volt az érintetteknek. Ám ennek ellenére vállalták, elfogadják, tudomásul veszik: - ha utóbb nem tetszenek a kormányhivatalok vagy az egészségügyi intézmények átvételére följogosított hivatalnokoknak a meglévő szolgáltatói szerződések, akkor azok visszamenőleges hatállyal érvényteleníthetők. ( mindezt egy jogállamban.) A szeptember elseje után vállalt kötelezettségekből eredő károkat pedig az önkormányzatok fizetik. Pedig a papírból az is kikövetkeztethető, hogy az állam egyetlen huncut fillért sem hagy erre náluk. A héten persze már több megyében is összehívták az elnökök aláírását utólag szentesítő közgyűléseket is. A szavazógép már működött: Heves, Zala, Tolna megyében.

Az aláírással a megyék elvben januártól elvesztik közfeladataikat, személyi jövedelem adó rájuk eső részét, saját bevételeiket, az eddig költhető saját forrásaikat.

Cserébe a miniszterelnök megígérte: előkészíti és a parlament elé terjeszti egy- másfél héten belül az államosításhoz szükséges jogszabályokat.

Érdekes pontja a megállapodásnak, hogy a kereskedelmi bankok egyetlen tollvonással veszítik el szinte az összes megyei intézmény folyószámláját, ezzel a pénzintézetek elesnek évente több ezer milliárd forint készpénz forgalomtól. Az intézmények pénzforgalma utáni jutalék a Kincstárat illeti. Igaz, a bankok eddig kamatot adtak mindezért.

Itt olvashatja a megállapodás teljes szövegét!

 

MEGÁLLAPODÁS

a Magyar Köztársaság Kormánya és a … Megyei Önkormányzat között

 

I.

Magyarország Kormánya a Nemzeti Együttműködés Programjában kiemelt célként határozta meg az állam lerombolt tekintélyének a visszaállítását, amelynek érdekében nélkülözhetetlen a törvényesen és átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési feltételeinek a megteremtése. Ennek megvalósítása érdekében szükségessé vált a területi és helyi közigazgatási rendszer teljes szervezeti áttekintése és megújítása, alacsony hatékonyságának orvoslása és a struktúrájának átláthatóbbá tétele. A Kormány elsődleges célja a társadalom minden szegmensét sújtó gazdasági válságból történő kilábalás, valamint a Nemzeti Együttműködés Programjában megfogalmazott célok elérése érdekében egy komplex, valódi perspektívákat és struktúra-váltást eredményező stratégia kidolgozása és gyakorlati megvalósítása. A Kormány mindezek mellett elismeri a megyei önkormányzatok elmúlt nyolc évben megtett erőfeszítéseit.

 

II.

KÖZÖS CÉLKITŰZÉSEK

 

Aláírók, szem előtt tartva a polgárok elérhető legjobb minőségű közszolgáltatásokhoz való elidegeníthetetlen jogát, együttes célnak tekintik egy hatékony, egységes, európai szintű közigazgatási szervezetrendszer megvalósítását.

A Kormány és a Megyei Önkormányzatok egyetértenek abban, hogy a gazdasági válság miatt kényszerpályára kerülő önkormányzatoknak súlyos nehézséget jelent a helyi közfeladatok és közszolgáltatások megfelelő színvonalú fenntartása. A Kormány az ésszerűséget és hatékonyságot előtérbe helyező önkormányzati politikája keretében ebből a felismerésből kiindulva célul tűzte ki a megyei önkormányzatok feladatainak újradefiniálását, a hatékonyabb középszintű közszolgáltatások biztosítását és a megyei önkormányzatok adósságállományának konszolidációját.

A tervezett intézkedések eredményeként az érintett intézmények keretében nyújtott ellátás a jövőben nem függhet a megyei önkormányzatok fizetőképességének alakulásától, eladósodottságának mértékétől, ezzel biztosítva a társadalom minden tagja számára – lakóhelyétől függetlenül – a közel azonos színvonalú ellátást.

 

III.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KONSZOLIDÁCIÓJÁNAK ALAPELVEI

A Kormány és a ………….. Megyei Önkormányzat a célkitűzések eredményét, a magas szintű ellátás megteremtését szem előtt tartva közösen megállapodnak abban, hogy a konszolidációt érintő intézkedéseket az alábbi alapelvektől vezérelve hajtják végre.

1.  A Kormány II. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében – összhangban a Széll Kálmán Tervben és a Semmelweis Tervben foglaltakkal – döntött a megyei önkormányzati intézmények 2012. január 1-jével történő állami fenntartásba és az intézmények feladatellátását szolgáló megyei önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyonának állami tulajdonba vételéről. A Kormány az intézmények átvételével egyidejűleg szükségesnek tartja a megyei önkormányzatok adósságával kapcsolatos kérdések rendezését is.

2.  A konszolidáció keretében átvételre kerülnek a megyei önkormányzati intézmények, valamint a megyei önkormányzatok által létrehozott és fenntartott alapítványok, közalapítványok, for- és nonprofit társaságok, gazdálkodó szervezetek (továbbiakban együtt: intézmények).

3. A ………… Megyei Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vállalják, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetik folyószámlájukat.

4.  Ezen kötelező és önként vállalt feladatokkal összefüggésben az egyes vagyonelemek az önkormányzatok törzsvagyonába tartoznak. Elfogadva azt a tényt, hogy ezen esetekben a tulajdonjog gyakorlását a feladatellátás alapozza meg, a megyei önkormányzati intézmények átvétele során az intézmények vagyonának, vagyoni értékű jogainak, így vagyonkezelő jogainak állami tulajdonba vételére is sor kerül. A vagyon átszállása nem érinti a megyei önkormányzati intézmények által kezelt, azonban nem a megyei önkormányzat tulajdonában nem álló vagyonelemek tulajdonjogát.

5.  Az Aláírók egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2011. szeptember 1-jei állapotot veszik alapul. Egyúttal rögzítik, hogy az átadásra kerülő vagyonelemek tekintetében a …………… Megyei Önkormányzat érvényesen az átadás időpontjáig új kötelezettséget nem vállal, azokat el nem idegeníti, meg nem terheli. Ezen moratórium alól azonban mentesülnek azok a vagyonelemek, amelyek elidegenítéséről az önkormányzat 2011. szeptember 1-jét megelőzően döntött, abban az esetben, ha a jogügyletből eredő bevételt a 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletében tervezte.

6.  A megállapodás megkötésétől az átvétel időpontjáig az átvételre kerülő intézmények vagyonelemeinek, illetve az intézmények működését biztosító forrásoknak a terhére új kötelezettség a területileg illetékes megyei kormányhivatal kormánymegbízottjának jóváhagyása, illetve egészségügyi intézmények esetében az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt központi államigazgatási szerv vezetőjének jóváhagyása nélkül nem vállalható.

7. A 2011. szeptember 1-jétől az átvétel időpontjáig az átvételre kerülő intézmények vagyonelemei, illetve az intézmények működését biztosító források terhére a megyei önkormányzat vagy az intézmények által vállalt új kötelezettség tekintetében az Állam csak azon terheléseket és kötelezettségeket veszi át, amelyet az egészségügyi intézmények kivételével valamennyi intézmény esetében a területileg illetékes megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, egészségügyi intézmény esetében az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt központi államigazgatási szerv vezetője utólag jóváhagyott.

8. A megyei intézményhez tartozó vagyonelem szeptember 1.-je és e megállapodás megkötése közötti időpontban megtörtént elidegenítése, illetve megterhelése esetén – kivéve a III.5. pontban meghatározott esetet - a ……. Megyei Önkormányzat vállalja, hogy megtesz minden szükséges intézkedést a szeptember 1. napján fennállott állapot visszaállítása érdekében; amennyiben ez 2011. december 31-ig nem vezet eredményre, az elidegenített vagyonelem, illetve a megterhelés  ellenértékét az Államnak átadja.

9.  A Kormány az intézmények és a feladatok átvételével egyidejűleg átvállalja a megyei önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények adósságállományát.

10. A Kormány a megyei intézmények fenntartásával együtt azok szállítói tartozását is átveszi, legfeljebb a vagyon átadásánál irányadó fordulónapon (2011. szeptember 1.) fennálló mértékben. Az e mértéken felül keletkező többlet-tartozást a megyei önkormányzat köteles kiegyenlíteni. A december 31-én esetleg meglévő többlet-tartozás állomány ellenértékét a …………… Megyei Önkormányzat az Államnak átadja.

11.  A konszolidációval érintett intézmények közalkalmazottai és munkavállalói jogviszonyát a tulajdonosi és fenntartói jogutódlás nem érinti, a megyei önkormányzat hivatalában, valamint a megyei önkormányzat gazdasági ellátó szervezeteinél ezen intézmények irányításával és fenntartásával foglalkozó köztisztviselők és munkavállalók – a működést biztosító költségvetési és egyéb forrásokkal együtt – a megyei intézményfenntartó központ állományába, illetve az egészségügy esetében az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt központi államigazgatási szerv állományába kerülnek át.

12. A ……… Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a feladatátadással, illetve az állami tulajdonba vétellel összefüggő érintett intézmények működése során keletkezett adatokat, így különösen:

-    az érintett intézmények kapacitásának szakmai összetételét, a működési engedélyeket és a finanszírozási szerződéseket, továbbá a feladatellátással összefüggő, rendelkezésére álló szakmai adatokat, információkat,

-    a fenntartói jogok gyakorlása körében keletkezett szakmai terveket, beszámolókat, ellenőrzések eredményeit tartalmazó dokumentumokat,

-    az érintett intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó, folyamatban levő, vagy tervezés és/vagy elfogadás alatt álló beruházási és fejlesztési döntésekre vonatkozó információkat, különös tekintettel a folyamatban levő, uniós forrásból megvalósuló pályázati programokra,

-    továbbá a rendelkezésére álló szakmai fejlesztési terveket, koncepciókat

tartalmazó dokumentumokat, adatokat a megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, illetve az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt központi államigazgatási szerv vezetője  részére átadja.

13.       Az előzőekben jelzett alapelvek a megállapodás megkötését követően hatályba lépő, törvényben kerülnek rendezésre.

IV.

A KONSZOLIDÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK

 

1.    A Kormány a megyei önkormányzatokkal történő széleskörű egyeztetéseket követően gondoskodik a megyei önkormányzatok intézményeinek konszolidációjáról szóló törvény Országgyűlés elé történő benyújtásáról.

Határidő: 2011. október 13.

2.    A Kormány gondoskodik a megyei önkormányzatok intézményeinek konszolidációjáról szóló törvény végrehajtásához szükséges egyéb jogszabályok előkészítéséről és elfogadásáról.

Határidő: 2011. december 10.

3. Tekintettel a megoldandó feladat nagyságrendjére, valamint az intézmények átvételének határidejére, a Kormány és a …….. Megyei Önkormányzat az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el. Az együttműködés elsődleges fóruma a közvetlen koordinációs szerepet ellátó, a ……… Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának, illetve egészségügyi intézmények esetében az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt központi államigazgatási szerv képviselője vezetésével a konszolidáció előkészítése érdekében működő megyei bizottság.

4.    A megyei bizottság tagjaként a ……… Megyei Önkormányzat a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, a belügyminiszterrel, a nemzeti erőforrás miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a nemzeti fejlesztési miniszterrel történő szoros együttműködés keretében felméri a …….. Megyei Önkormányzat átvételre kerülő intézményeit, az intézményekkel összefüggő vagyonelemek, valamint jogviszonyuk szerint csoportosítva az intézmények foglalkoztatottainak körét.

A feladatellátás 2012. január 1-jét követő biztosítása érdekében – az egyedi munkakörök figyelembevételével – a megyei bizottság meghatározza az intézményekkel összefüggő fenntartói feladatokat ellátó megyei önkormányzati hivatal és a gazdasági ellátó szervezet köztisztviselőinek és munkavállalóinak körét.

Határidő: 2011. október 15.

5.    A ……. Megyei Önkormányzat az érintett miniszterekkel, valamint a Magyar Államkincstárral szoros együttműködésben felméri és pontosan meghatározza az átadásra kerülő intézmények fenntartására szolgáló forrásokat. Ennek keretében részletesen bemutatja az intézmények fenntartásához biztosított állami támogatások, hozzájárulások és a működtetéshez szükséges egyéb központi források elemeit, illetve azok összfinanszírozáshoz viszonyított arányát.

Határidő: 2011. október 15.

6.    A … Megyei Önkormányzat az átadásra kerülő intézmények vonatkozásában – a Nemzetgazdasági Minisztérium által összeállított módszertani útmutató alapján – felméri az szállítói tartozás-állomány teljes összegét, részletesen bemutatva annak minden elemét.

Határidő: 2011. október 15.

7.    Az intézmények 2012. január 1-jei hatállyal történő konszolidációjakor szükségessé váló átadás-átvételek egységes eljárási rendjét, valamint a szükséges jegyzőkönyvmintát és egyéb iratmintát az erről szóló útmutató kiadásával a Kormány a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter útján biztosítja, amelyet a megyei közgyűlés magára nézve kötelezőnek ismer el.

Határidő: 2011. október 15.

Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, együttműködve járnak el.

Budapest, 2011. október „     "

 

 

……………………………………………        ……………………………………………

Orbán Viktor ………………….

miniszterelnök                                                              elnök

2011.10.08 07:10

Ajánlott cikkek

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.