Tiltakozás és aláírásgyűjtés Morvai levele miatt

Nyilatkozatban emelnek szót a Wesley János Lelkészképző Főiskola teológus és lelkész szak vezetői, oktatói és vendégoktatói dr. Morvai Krisztina büntetőjogász antiszemita szellemiségű levele ellen, amelyet a Népszava egyik írása kapcsán jelentetett meg a lapban.

A nyilatkozat megfogalmazói és aláírói a leghatározottabban elítélik azt a szemléletet, amelynek dr. Morvai Krisztina, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének docense adott hangot a Népszava december 21-i számában megjelentetett felszólalásában. Írásában - áll a nyilatkozatban - Morvai Krisztina a rasszizmus és a nácizmus világnézetéből ismert gondolatiság jegyében értékelte a lap publicistája, Várkonyi Tibor egyik glosszáját.

"Érvelésében a Docens Asszony, aki nemrégen még a nők hátrányos megkülönböztetése ellen küzdő ENSZ-szervezet, a CEDAW-bizottság magyar küldöttje volt, és ma is emberi jogi aktivistának tekinti magát, két részre osztja az ország állampolgárait: kártékony és bűnöző „magukfajták”-ra és humánus értékeket képviselő „magunkfajták”-ra."

"Ha valaki nem értené, miről van szó, Izrael állam felemlegetése, az „egy hazá”-jú „magunkfajták”-ra utaló gondolattársítás és az „ántiszemitizmus” gunyoros szófordulata alapján tudhatja: Morvai Krisztina szavai szerint az országot két embertípus lakja: kártékony és magyarságmegvető zsidók, illetve az emberi méltóságot képviselő nem zsidók."

Morvai Krisztina egyetemes értékeket tagadó, fenyegető hangnemű sorai a legsötétebb indulatok előtt tárják szélesre a kaput ügyeink megbeszélésében és a társadalmi együttélésben - fogalmaznak a tiltakozók.

Megállapítják, hogy emberek származási alapon való kategorizálása, a gyűlölködés és a kirekesztés lelkülete eleddig idegen volt a humánum értékeinek elkötelezett demokráciánk művelődési és oktatási centrumaitól. "Hisszük és reméljük, hogy ez mindig is így marad, és Morvai Krisztina most nyilvánosság elé tárt gondolkozása semmilyen befogadásra nem talál sem az ország jelenét és jövőjét formáló oktatási intézményeinkben, sem pedig hazánk tisztességes érzelmű állampolgárainak felfogásában. És végül bízunk abban is, hogy szavainak felelős átgondolása után maga Morvai Krisztina is „kárnak és szemétnek” fogja ítélni kijelentéseit."

A nyilatkozat megfogalmazói kérik mindazokat, akik a fentiekkel egyetértenek, támogassák nyilatkozatukat, amelyet az abban foglaltakhoz vasárnap estig csatlakozókkal együtt jegyzett közös állásfoglalásként szeretnének átadni a teljes nyilvánosságnak.

A Elektronikus postacím: theol@wjlf.hu és theol.3@wjlf.hu.

A kezdeményezéshez csatlakozók neveit közzétesszik az e célból http://kedvesszerkeszto.ingyenweb.hu/
címmel nyitott honlapon.

A nyilatkozat aláírói:

Bárdos-Féltoronyi Miklós, geopolitológus

Bognár László filozófiatörténész

Erős Ferenc pszichológus

Faludy Judit művészettörténész

Fazekas Csaba egyháztörténész

Gábor György vallásfilozófus

Iványi Gábor, theológus, a főiskola rektora

Iványi-Papp Mónika hymnológus

Karsai László történész

Lukács Péter oktatásszociológus

Majsai Tamás, theológus, a szak dékánja

Majsai-Hideg Tünde theológus

Nagy Péter Tibor szociológus

Radácsy László héber nyelvtanár

Ranschburg Jenő pszichológus

Singer Magdolna hospice- és gyásztanácsadó

Tari Mária pszichiáter

Toronyi Zsuzsanna levéltáros, múzeológus

Törzsök Erika kisebbségkutató

Vattamány Gyula theológus


Az előzmények:

Várkonyi
Tibor
Fölsült Júdások

Népszava, 2006. december 11.


Költséget és fáradtságot nem kímélve válogatott társaságot küldött Brüsszelbe a Fidesz és környéke, hogy az Európai Néppárt illetékesei előtt is izzó szavakkal ecsetelje, milyen rendőrállam lett Magyarországból. Mindenki ott volt, aki ebben a kérdésben "szakértőnek” számíthat: az ájtatos szavú lelkész, az egyéni sérelmeit megemészteni nem tudó, pulykamérgű jogásznő, és természetesen a hivatásos strasbourgi stáb: Szájer, az ideológus, az aranyszájú Gál Kinga képviselőnő, mindenki a kintiek közül, aki mozdítható. Nagy szükség volt is rá, hogy a kicsiny terem valamennyire megteljen, zömében magyarokkal. Mert a konzervatív Európai Néppárt jeleseinek, öt-hat éppen programtalan úr kivételével, valahogyan nem volt kedvük elmenni, pedig hétköznap volt. Az eseményre azért volt szükség, mert idestova két hónappal a zajos budapesti napok után, az unió és benne még a néppárt is, Martens úr Astoria-beszéde ellenére, Gyurcsányt és kormányát tekinti partnerének. Nem jelentette még ki, mint nálunk szajkózzák, hogy ez a mai magyar vezetés illegitim. A föltűnő érdektelenségnek az lehetett az oka, hogy az unió hozzászokott ugyan, hogy a demokrácia szellemében oda is kisugároznak a pártharcok, de tagországi ellenzék nem szokta rendszeresen följelenteni honi ellenfelét. Országának igyekszik minél több kedvezményt kiharcolni; ezt az árulkodós divatot csak a Fidesz honosította meg.

Tanúi lehettünk aztán annak is, hogyan kezeli a valóságot az ifjú demokratákat szolgáló, derék napilap. Az a párt, amelynek vezetője a tévéstúdiókban összeráncolt homlokkal, az indulattól torz arccal és mefisztói mosollyal csak szelíden "beteges hazudozónak” mondja a kormányfőt, kedvenc tudósítójával azt íratja le, hogy a brüsszeli mutatványon ott reprezentált Franco Frattini, az unió biztosa is. Holott nem volt ott, csak kabinetjének egyik beosztottját küldte el. Illetve legyünk pontosak; a hírlapi beszámoló vesszőt tett Frattini neve és a kabinettag közé, mintha… Íme, ha nagyobbat akarunk mondani a tényeknél, hogyan lehet manipulálni írásjellel is. A brüsszeli mutatvány csúnya kudarc volt, de sebaj, a szűnni nem akaró harciasság otthon folytatható, valami mindig megragad a vakbuzgó hívőkben. Idehaza megrendezni mindezt persze olcsóbb lett volna. Pártpénz, ne sajnáljuk.


Morvai Krisztina:
Kedves Várkonyi Tibor Szerkesztő Úr!

Népszava, 2006. december 21.


Az október 23-i rendőri brutalitásokat vizsgáló civil jogászbizottság tagjait ön volt szíves tehetségtelen, primitív cikkében gyalázni brüsszeli utunk kapcsán. Nem kímélte Balogh Zoltánt, Gál Kingát és Szájer Józsefet sem. Ebben persze nincs semmi különös, hiszen a MAGUKFAJTÁRA jellemző, hogy a MAGUNKFAJTÁT alacsonyabb rendű lénynek tekintik, s úgy gondolják, hogy amennyiben – arcátlan módon – nem a MAGUKFAJTÁK szolgálatára szánjuk életünket, akkor szabad minket megtaposni, besározni, megtiporni. A MAGUNKFAJTÁK pedig hajlamosak ezt szó nélkül tűrni. De meddig, Kedves Szerkesztő Úr? Gondol néha erre? Ön engem pulykamérgűnek nevezett, aki személyes sérelmeit képtelen elfelejteni. A MAGUKFAJTÁK pulykamérgűek, Kedves Szerkesztő Úr! Sejtem ugyanis, hogy arra az esetre céloz, amikor egy MAGUKFAJTÁT kívántak beültetni a helyemre az ENSZ CEDAW Bizottságába, Izrael állammal karöltve, büntetésként azért, mert én a palesztin nőkért szót mertem emelni, s büntetésként azért, mert hajdúsámsoni görög katolikus pap unokájaként úgy gondoltam, hogy helyem lehet az ENSZ-ben. Tervük nem sikerült. Nem szipogtam szótlanul egy sarokban, rettegve az ÁNTISZEMITIZMUS súlyos vádjától, hanem világgá kürtöltem a MAGUKFAJTÁK újabb égbekiáltó arcátlanságát. Ezért pulykamérgesek most Önök rám, Kedves Szerkesztő Úr. S azért, mert úgy gondolom, nemcsak az a helytelen, ha a MAGUKFAJTÁT ütik-vágják az utcán, hanem az is, ha a MAGUNKFAJTÁT. S ezt az arcátlanságot is világgá kürtölöm. Ezt fogom tenni ezután is, s erre biztatom az összes MAGUNKFAJTÁT. Nem alattvalók vagyunk ugyanis a saját hazánkban, s nem is a MAGUKFAJTÁK szolgái, cselédjei, romlott hús fogyasztói. Fellázadunk, Kedves Szerkesztő Úr. S nem a pulykaméreg, hanem az emberi méltóság okán. S azért, mert a MAGUNKFAJTÁNAK ez az EGY HAZÁJA VAN, tudja, Kedves Szerkesztő Úr?


S ha már Ön volt szíves kihasználni a véleménynyilvánítás szabadsága által adott lehetőséget a MAGUNKFAJTA gyalázására, hadd tegyek én is így Önnel:


Ön a hazugságkormányt kiszolgáló színvonaltalan szennylap tehetségtelen és kártékony tollforgatója!


Szívélyes üdvözlettel


Dr. Morvai Krisztina


Várkonyi Tibor levele:


Kedves dr. Morvai Krisztina, sajnos ilyen magas színvonalú eleganciával nem tudok válaszolni magvas fölvetéseire, ezért le is mondok a válaszadás jogáról. Mellesleg gratulálok emberjogi tevékenységéhez.

Tisztelettel:

Várkonyi
Tibor

Vita Morvai Krisztina leveléről

Népszava Online, 2006. december 27. szerda


Elképedésének adott hangot Schiffer András jogvédő annak a levélnek a kapcsán, melyet Morvai Krisztina, az ELTE Büntetőjogi Tanszékének docense, az október 23-i rendőri túlkapásokat vizsgáló civil jogászbizottság kezdeményezője lapunk publicistájának címzett. Schiffer szerint ebben kolléganője egy olyan beszédmódot használ, amelyben ott található a rasszista beszéd magja.

Az a levél is témája volt a Klubrádió tegnapi Megbeszéljük című adásának, melyet Morvai Krisztina, az október 23-i rendőri túlkapásokat vizsgáló civil jogászbizottság kezdeményezője címzett lapunk publicistájának, Várkonyi Tibornak, aki egyik cikkében a bizottság munkáját bírálta.

Az egy hete leközölt levél azzal vált a műsorban vita tárgyává, hogy a jogásznő, aki egyébként az ELTE Büntetőjogi Tanszékének docense, az írásban rendre "MAGUNKFAJTÁK"-at (a polgári jobboldal képviselőit) és "MAGUKFAJTÁKAT"-at (a baloldali szellemiségű újság szerkesztőit és a lap olvasótáborát) különböztetett meg, a többi közt azon az alapon, hogy az előbbieknek "ez az EGY HAZÁJA VAN".

Bolgár György műsorvezető az adásban felhívta Schiffer András ismert jogvédőt, aki egyrészt elismerte kolléganője jogvédői munkásságát, másrészt elképedésének adott hangot annak kapcsán, hogy Morvai Krisztina egy olyan beszédmódot használ, amelyben ott található a rasszista beszéd magja.

A jogásznő ezzel átlépett egy Rubikont - fogalmazott Schiffer András. Hozzátette: jó lett volna, ha tényleg egy független bizottság alakul a rendőri túlkapások kivizsgálására, de szerinte a békés tüntetők kontra hőzöngő kisebbség elképzelés ugyanolyan félrevezető megkülönböztetés, mint a "MAGUNKFAJTA" és "MAGUKFAJTA" szembeállítása. Németh Péter, lapunk főszerkesztője a műsorba betelefonálva elmondta, hogy miért tartotta fontosnak a Népszavának megküldött levél közzétételét. Arra hívta fel a figyelmet, hogy miután korábbi brüsszeli kiküldetését Morvai Krisztina a Fidesznek köszönhette (az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója elé vitték ugyanis a magyar belpolitikai ügyet), rá kell mutatni arra, hogy Morvai hangvétele e levélben hogyan idézi meg a Fidesz politikai retorikáját, melyben Németh Péter az igazi problémát látja.


Top cikkek
1
Érdemes elolvasni
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.