galéria megtekintése

Változatok a meghátrálásra

40 komment

Bauer Tamás

A tavalyi Charlie Hebdo-merénylet óta áll a „bevándorlás”, a muszlim arabok Európába érkezése mint veszély az orbáni politika középpontjában. Alkalmas volt ez a Fidesz 2014. végi népszerűségvesztésének megfordítására. Orbán előbb „nemzeti konzultációt” rendezett a „bevándorlásról”, majd Budapesten átutaztatott több tízezer menekültet, megmutatva őket a főváros járókelőinek. Aztán kerítést építtetett a szerb határra, megszigorította a határátlépés szankcionálását, és a párt – állítólag – másfél millió aláírást gyűjtött össze az utcán a menekültek befogadása ellen. Az Európai Unió Bíróságán megtámadta az uniós belügyminiszterek által nagy többséggel hozott első kvótahatározatot, majd az Ország­gyűlés támogatását is megkapta az Európai Bizottság újabb menekültelosztási tervei elleni fellépéshez. (Hogy pontosan miről szólt ez a határozat? „Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról.”) Mindennek betetőzéseként a kormány népszavazást kezdeményez, hogy ne csak az aláíró Fidesz-hívek, ne csak az Országgyűlés, de a választópolgárok tömegei sorakozzanak fel mögötte a menekülőkkel, illetve a menekülteket befogadó uniós tagországokkal való szolidaritás felmondásában.

A népszavazás természetesen jogellenes, hiszen mind a köztársasági alkotmány, mind az orbáni alaptörvény szerint csak az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésről lehet országos népszavazást tartani. A kormány által kezdeményezett, október 2-ára kiírt népszavazást viszont olyan kérdésben írták ki, amely nem a magyar törvényhozás, hanem az Európai Unió közösségi jogalkotására vonatkozik („Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”). Ugyanakkor – szemben az ellenzéki politikusok körében elterjedt vélekedéssel – a népszavazás nem értelmetlen, nem „okafogyott”, hiszen valójában abban kér állásfoglalást a magyar állam a polgáraitól, hogy egyáltalán befogadjon-e Magyarország menekülteket. A kormány népszavazási propagandája ugyanis arról igyekszik meggyőzni a magyar választókat, hogy a menekültek befogadása veszedelmes, az ország ne fogadjon be menekülteket. A népszavazás eredményétől – a nemleges szavazatok többségétől – a kormány kifejezetten politikai támaszt vár ahhoz, hogy az Európai Unióban folyó tárgyalásokon elutasíthassa menedékkérők fogadását más országokból, illetve megerősítést ahhoz, hogy a magyar határon ellehetetleníti menedékkérők bejutását.

A népszavazási kérdést úgy fogalmazták meg, hogy az ne a valóságos politikai szándékra, a menedékkérők fogadásának elutasítására, hanem a „kvótára”, az Európai Unió bármely országába érkező menekültek országok közötti újraelosztására, a menekültügyi eljárás lefolytatása, a menekültek átmeneti eltartása, elszállásolása, képzése, iskoláztatása jelentette terhek országok közötti arányos megosztására vonatkozzék. Mit is jelent a „kvóta”? Szolidaritást jelent, két értelemben. Egyfelől azt jelenti, hogy az unió tagállamai egyáltalán készek menedékkérőket fogadni. Erre valamennyi uniós tagállamot nemzetközi normák és egyezmények kötelezik. Éppen mert a kormány tisztában van ezzel, nem zárkózik el formálisan menedékkérők fogadásától, hanem a magyar–szerb határra érkezők kis része eseté­ben lefolytatják az eljárást, és néhány menekült családot be is fogadnak (arra számítva, hogy előbb-utóbb engedély nélkül továbbutaznak Nyugatra). Orbánék azonban világossá teszik: ők egyetlen menedékkérőt sem engednének be Magyarországra vagy bárhova Európában. Szerintük a menedékkérőket az unió külső határán kellene megállítani, s nekik Európán kívüli táborokban kellene megvárniuk, amíg hazájukban elmúlik a veszély.

 

A népszavazás kiírásával Orbán ehhez az állásponthoz kéri a magyar választópolgárok támogatását akkor is, ha a népszavazási kérdés névleg csak a kvótáról, vagyis arról szól, hogy uniós döntéssel osszák el a menedékkérőket a tagállamok között. A népszavazás kiírásával, a népszavazásra feltett kérdés megfogalmazásával Orbán a menekültügyön túlmenő politikai célt is megfogalmaz. A menekültválság természeténél fogva olyan ügy, amely az unió tagállamainak közös fellépését kívánja meg. A menedékkérők szükségképpen az unió határain levő országokba – Görögországba, Bulgáriába, Olaszországba és a Balkánon keresztül Magyarországra, Horvátországba – érkeznek, de a fejlettebb országokba törekednek, s a menedék megadásában nélkülözhetetlen a tagállamok együttműködése. A kvóta ennek kézenfekvő megoldási módja. Amikor Orbán a menekültügyet nemzetállami hatáskörben kezelendőnek nyilvánítja, az Európai Unió szupranacionális voltát kérdőjelezi meg, holott ez az unió lényege.

Önmagában azzal, hogy a biztonság kérdését teszi a politika – a kül- és belpolitika – első számú, szinte egyedüli témájává, s abban az államnak és erőszakszervezeteinek szerepét teszi meghatározóvá, hogy ezzel kapcsolatban tartóssá tesz egyfajta rendkívüli állapotot, utat nyit a 2010-es kormányra kerülése előtt meghirdetett „centrális erőtér”, vagyis a monolit állami berendezkedés megvalósításának és széles körű elfogadtatásának. Azzal, hogy a menekülteket, vagyis az idegeneket, a más nyelvűeket, más vallásúakat, más kultúrájúakat jelöli meg a biztonságot fenyegető veszélyként, a nacionalizmust, a mások, idegenek kirekesztését teszi monolitizmusának, „centrális erőterének” politikai tartalmává, ha tetszik, küldetésévé. Amikor a menekültellenes népszavazást „nemzeti üggyé” nyilvánítja, a politikai alternatívaképzés elől szívja el a levegőt, a legalkalmasabb ügyben téve magát a nemzeti cél egyedül hivatott megfogalmazójává. A népszavazási aktus valódi célja tehát a hat éve épülő önkényuralmi berendezkedés megerősítése, visszafordíthatatlanná tétele.

Mit tehetnek ebben a helyzetben a politikai ellenzékben található demokratikus szervezetek, mozgalmak?

Marabu rajza

Az MSZP ugyanúgy hátrál, mint a státustörvény óta minden népszerűnek vélt Fidesz-kezdeményezés ese­tében. Az első Orbán-kormány idején megszavazta a státustörvényt, a második Orbán-kormány idején a letelepedés nélküli kettős állampolgárságot, megszavazta a rezsicsökkentésre és a devizahitelesek „megmentésére” irányuló törvényeket. A menekültválság kezdete óta újra meg újra kijelentette, hogy ellenzi a kvótát, vagyis a szolidaritást egyfelől a menekültekkel, másfelől az unió többi tagállamával. Az MSZP képviselői – két kivétellel – igennel szavaztak a menedékkérők államok közötti elosztására irányuló rendelettervezetet elutasító országgyűlési határozati javaslatra, a Jobbikhoz és az LMP-hez hasonlóan felzárkóztak a Fidesz mögé. Feladták az ellenállást az Európai Unió szupranacio­nális hatáskörének megkérdőjelezésével, az orbáni önkényuralmi rendszer kiteljesítésével szemben. (Nemmel csak a DK-sok és más függetlenek szavaztak.) Idevezetett az az út, amelyen másfél évtizede a státustörvény megszavazásával az MSZP elindult.

Ha a népszavazási kérdés nacionalista, kirekesztő tartalommal erősíti meg és teszi visszafordíthatatlanná az önkényuralom kiépítését, akkor vajon nem az orbáni nem kategorikus elutasítása, vagyis az igenlő szavazat a helyes ellenzéki válasz? Ádám Zoltán és Horn Gábor a Népszabadságban, a Fodor Gábor vezette liberális párt a pártpolitikai térben adott elő ilyen következtetést. Ha a népszavazást jogszerűen, alkotmányosan írták volna ki, vagyis ha nem olyan kormány kezdeményezte volna, nem olyan választási bizottság, nem olyan felsőbíróság és nem olyan alkotmánybíróság hagyta volna jóvá a kezdeményezést, ha nem olyan köztársasági elnök írta volna ki, aki, amelyek maguk is az alkotmányos rendszer felszámolásának termékei, s ha nem sértené maga a kérdés is az ország nemzetközi kötelezettségeit, akkor az igen lehetne a helyes válasz.

Csakhogy az orbáni politikával nemcsak azért állnak szemben a demokraták, mert nacionalista, kirekesztő, az Európai Unió lényegét tagadó politika, hanem azért is, mert ezt nem a demokratikus jogállam keretei között, hanem azokat felszámolva érvényesítik. Bármiféle érvényes részvétel a népszavazáson az orbáni alaptörvényre épülő jogrend és intézmények elismerését, tevőleges elfogadását jelentené. A Liberálisok szerint ők fordultak a választási bizottsághoz, a Kúriához, az alkotmánybírósághoz, de mivel ott elutasításra találtak, részvételre és igenlő szavazatra szólítanak fel. Azért tehát, mert legitimnek tekintik az Orbán-rendszer intézményeinek elutasító döntéseit. Ádám és Horn a népszavazás kiírásának jogsértő voltával nem foglalkozik. Ez pedig nem helyénvaló. Az Orbán-rendszer intézményeinek elfogadása maga is meghátrálás, akárcsak az MSZP felsorakozása a kvóta elutasítása mögé.

Az Orbán-rendszerrel mint rendszerrel való szembehelyezkedés a népszavazás bojkottját kívánja meg, amelynek egyaránt lehetséges formája a távolmaradás, illetve a szándékosan érvénytelen szavazat leadása. Az Orbán-kormány kirekesztő politikájával való szembehelyezkedés pedig megköveteli, hogy a bojkott hívei érvelésükben ne kerüljék meg a határozott állásfoglalást a háború és terror elől menekülők befogadása és a kvóta elfogadása mellett, merthogy az is egyfajta meghátrálás volna. Orbánék leggyakoribb érve – a kék brosúrából idézve – a következő: „Jogunk van eldönteni, kikkel akarunk együtt élni”. Ez elfogadhatatlan érv. Ahogy az 1939-es, 1944-es magyar államnak nem volt joga úgy dönteni, hogy a magyarok nem kívánnak együtt élni a Galíciából idejöttekkel, a mai magyar államnak sincs joga úgy dönteni, hogy a Szíriából, Irakból, Afganisztánból vagy Eritreából érkezetteket nem hajlandó Magyarországon megtűrni. Az ebben való egyértelmű állásfoglalást kívánja a magyar demokratáktól a szolidaritás menekülő embertársainkkal és a szolidaritás az unió többi tagállamával. Nem tehetik meg, hogy nem foglalnak állást abban a vitában, melyet Angela Merkel és Jean-Claude Juncker folytat Orbán Viktorral.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.