galéria megtekintése

A szeretet parancsa: háború

1 komment


Révész Sándor

Ravasz László református püspök volt a „keresztény-nemzeti" kurzus keresztyén oszlopa. Ez az alapvetően katolikus jellegű kurzus a reformátusokat sem nélkülözhette, nékik pedig a kurzus elejétől a végéig ez a nagy formátumú, óriási műveltséggel, tetterővel, prédikátori karizmával rendelkező férfiú volt a frontemberük, aki remekbe formált, igényes és hatásos mondatokkal szolgálta szóban és írásban a kurzust, kivált annak két református főszereplőjét, az általa rajongva magasztalt Horthy Miklóst és Bethlen Istvánt, kiknek elnézte, amit Ady Endrének nem, hogy kálvinista identitásukhoz nem kapcsolódott valóságos hit. Mint olvassuk: „a keresztény kurzus református vezetői is csupán névben voltak keresztények, személyes hitéletet nem éltek".

A jelen református egyháza megőrizte a Kádár-kurzust buzgón szolgáló ügynök-püspökeinek tiszteletét, és melléjük emelte a Horthy-kurzusból Ravasz püspököt, kinek legfőbb és legkritikátlanabb istenítője az egyház kurzusmarxistából lett kurzuskonzervatív főgondnoka, Tőkéczky László.

A recenzens mindennek tudatában arra számított, hogy Hatos Pál történész, akit az Orbán-kurzus 2010-ben fontos „nemzetpolitikai" posztra, a Balassi Intézet élére állított, apologetikus, kanonizáló célzattal fogja megírni Ravasz életrajzát. Előítéletem romjai alól jelentem, hogy erről szó sincs. Nagyon árnyalt, hiteles életrajz született, mely kritikus szellemben mutatja be Ravasz László önmaguknak furtonfurt ellentmondó nézeteit.

 

Ravasz kolozsvári diákként Erdős Renée erotikus verseiért lelkesedett és a kozmopolitizmust pártolta. „Ha irodalmunk mostanában nem nemzetiszínű, nem bundaszagú, de európai erejű magyar: az azt jelenti, hogy valahára mi is haladunk a villanyvilágításos Nagy-Szalonta felé. Kozmopolitásodunk! Ne tessék ettől félni. Az idő inkább a világpolgárt domborítja ki bennünk, de vajha ez a szó: magyar vagyok, kozmopolitát jelentene... undorodom... ha írók és piros-fehér-zöld politikusok üvöltöznek a Hazáról és Honról." Ravasz Ady lelkes híve volt, passzionátus ellenfele lett. Ady 1916-ban már a „legszilajabb antiszemitizmust" űző „volt embernek" nevezte őt. Teljes joggal. „A keresztyénség pedig – mint intézmény – antiszemita, de ennek a zsidók az okai", mert ők állnak az intézményes rendet fölforgató forradalmi irány élén, írta 1908-ban a Református Szemlében.

A leendő püspök, a „konzervatív megújulás", az „antidemokratikus szabadelvűség" embere – a protestantizmus szellemi vezetőinek körében szokásos módon – 1910 és 1917 között szabadkőművesként szolgálta a liberális nacionalizmust a dinasztikus elvvel szemben, az antiklerikális törekvéseket a protestánsellenes politikai katolicizmussal szemben. A konzervatív páholy tagjaként harcolt a radikális szabadkőművesek által is követelt általános és titkos választójog bevezetése ellen.

Ravasz ekként buzdította a frontra induló katonákat 1914-ben: „Isteni parancs a háború is és isteni parancs a szeretet is, tehát a kettő között ellentét nem lehet. Ez pedig azt jelenti, hogy a háború a szeretet parancsa." Az élet a háborúban éri el „ősi egyszerűségét", grandiozitását", fejtegette Ravasz a nagy háború kezdetén. A keresztény egyházak ekkor egész Európában a háború protagonistái voltak. Csúcspontjára ért az a folyamat, amelyben az emberiség egyetemes Istenéből partikuláris nemzeti Isteneket csináltak. Ravasz már 1910-ben megmondta: „Ne törődjünk azzal, hogy a faji öntudat exkluzív és az egyetemes szeretetnek sokszor ellentmondó, mert az is bizonyos ezzel szemben, hogy a társadalom nemzeti tagozódása is egy isteni rend lenyomata, és nekünk Istentől nyert kötelességünk magyaroknak maradni". Az erdélyi románoknak viszont éppen ellentétes parancsot adhatott az Isten, mert Ravasz 1916-os írása szerint az lenne a helyes, ha „Magyarországon csak az lehetne nyelvében román, ki szívében magyar".

1921-ben lett Ravasz László a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a magyarországi reformátusság hivatali és szellemi vezére, az ország egyik legnagyobb tekintélyű véleményformálója. Hatalmas és eredményes egyházszervező munkát végzett, a centralizáció jegyében, a zsinati-presbiteri elv háttérbe szorításával. Zoványi Jenő, az 1919 után kirúgott egyháztörténész a katolicizmusba való „lelki beolvadásként" írja le ezt a folyamatot.

Fenyő Miksa jegyezte meg 1946-ban, milyen „dús hangszerelésű", „ragyogó metaforákkal" telített, remekbeszabott beszédben érvelt Ravasz a Felsőházban az első zsidótörtvény mellett, „inkvizitori gőggel" kiszolgáltatva a zsidókat a további jogfosztásoknak, amiből „életek fosztása" lett. Ravasz beszédében azonban sok csavar volt. Például azt is állította, hogy maguknak a zsidóknak is használni fog a törvény, akik ellene „elismerem, teljes joggal" tiltakoznak. Azt is elismerte, hogy a zsidók jelentős részére semmi nem igaz abból, amivel a zsidók jogfosztását indokolták, de a jogfosztás azoknak is hasznára lesz. Ravasz mondott újévi beszédet a második zsidó törvény ellen, aztán a Felsőházban mellette. Az auschwitzi jegyzőkönyvek megismerése után, amikor a zsidókat javarészt már elhurcolták, részt vett az embermentésben, de még akkor is akadályozta, ahogy csak tudta, a zsidók menekülését a végveszélyből az egyházába.

Tagadta is, vallotta is a „zsidókérdés" faji jellegét, a kollektív megítélés jogosultságát, az antiszemitizmust föl is vállalta, le is tagadta. Kiállt az állampolgári jogegyenlőség mellett is, ellen is. Hangoztatta a „szabad államban szabad egyház" liberális jelszavát, de tagadta is állam és az egyház szétválasztásának elvét. Gyalázta is a szocializmust, a szociáldemokráciát, de a szocializmus hívének, a szociálisan megreformált kapitalizmus hívének is vallotta magát. Mocskolta is a nyugati demokráciákat, de magasztalta is őket, a győzedelmes polgári szabadságot (kivált Amerikában). Keresztyénietlen, embertelen mozgalomnak is nevezte a hitlerizmust, és meg is védte az Isten-ellenesség és egyházüldözés vádjaival szemben. A „legnagyobb német forradalomként" üdvözölte Hitler hatalomra jutását, Ausztria és Csehszlovákia megszállását pedig „a germán őserő mélységeiből megindult regenerálódási folyamatnak" nevezte. És így tovább.

Azt a tényt, hogy a Ravasz László egész életében összevissza beszélt, de össze is és vissza is páratlan elokvenciával, úgy fejezi ki finoman a biográfusa, hogy nem volt rendszeralkotó, csak – mai kifejezéssel – „profi kommunikátor".

Hatos Pál sajnos nem tett rá kísérletet, hogy értelmezze ezt a sokszálú ellentmondásosságot, ezt a következetes következetlenséget. Nem is könnyű. De fontos lenne és tanulságos. A feladat adott, az anyag már megvan hozzá.


Hatos Pál:  Szabadkőművesből református püspök – Ravasz László élete. Jaffa Kiadó, 2016.  332 oldal, 3150 forint

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.