galéria megtekintése

Ő már rég megfejtette, mit jelent az illiberális demokrácia

Az írás a Népszabadság
2015. 07. 04. számában
jelent meg.

Maróti Andor
Népszabadság

Közéleti nyelvújításunk leleménye az „illiberális demokrácia”. Többen próbálták megfejteni, mit jelent. Nem sok sikerrel. Pedig Oswald Spengler már 1919-ben írt róla a Poroszság és szocializmus című könyvében. Ebben fogalmazta meg, hogy a szocializmusé a jövő, de nem marxi értelemben, hanem nemzeti alapon.

Oswald Spengler
Oswald Spengler

Szerinte ezt csak a németek tudják megvalósítani, egy olyan társadalomban, amelyet a parancsolás és engedelmesség tart össze. A tekintélyelvű rend „lényegét tekintve illiberális és antidemokratikus, már amennyire itt angol liberalizmusról és francia demokráciáról van szó”. Az angol gondolkodásra a szabadságelv jellemző, abban az értelemben, hogy „mindenki önmagáért harcol, s akkor ez végső soron mindenkinek a javára válik”.

Spengler szerint ez a harc egyenlőtlenséget szül, és a diadal az erősebbé lesz. A francia felfogásban viszont az egyenlőség elve uralkodik, de az alárendeltség elutasításának következménye, hogy rend sincs. Ezért az egyenlőség „eszményi anarchizmus”. A porosz nemzeti ösztönből eredő politika viszont „sohasem veszítette el illiberális és antidemokratikus tendenciáját”. A konzervatív és a szocialista párt „a feltétlen autoritást az Egészre bízza, hogy az egyes emberek életvitelét az állami érdek szerint irányítsa”.

 

A két párt látszólagos különbsége ellenére is azonosan gondolkodik, „nem utasítja el a katonai szellemet”, társadalma parancsra és engedelmességre épül, s végső célja „a parlamentáris kormányzás megszüntetése”.

Ezért Spengler úgy véli, a konzervatív és a nemzetiszocialista pártnak „egymásra kell találnia … a kapitalista parlamentáris liberalizmus ellen”. Helyette olyan társadalmi rendet kell létrehozniuk, amelyben „mindenki megtartja az őt megillető helyet … saját belső megfontoltságából eredő önkéntes fegyelmi képessége, saját szervező képessége, munkaereje, lelkiismerete és odaadása, valamint intellektuális közösségi érzése alapján”, amit „egybe kovácsol a kötelességérzés egysége”.

Nincs szükség a „műveltségről, világpolgárságról, valamint a németek szellemi küldetéséről szóló fecsegésre”, mert „a szocializmus hatalmat, hatalmat és szüntelen hatalmat jelent”. A nemzetközi kapcsolatok is csak így ítélhetők meg: „az igazi Internacionálé az imperializmus … az egész földkerekség fölötti uralom, mégpedig egyetlen formáló alapelv révén, nem a kiegyezés és az engedmények, hanem a győzelem és a megsemmisítés által”.

„Egy valódi Internacionálé csakis úgy lehetséges, hogy egyetlen rassz eszméje győzedelmeskedik az összes többi fölött, nem pedig úgy, hogy minden véleményt feloldunk egy színtelen masszában”. Ezek a megállapítások elgondolkodtathatnak bennünket. Meggyőző benne a liberalizmus és a demokrácia összetartozása, mert az illiberalizmus valóban a demokráciát is szükségszerűen felszámolja, és a központosított államhatalom diktatúrájához vezet. Felfigyelhetünk Spenglernél a konzervativizmus és a nemzetiszocializmus szellemi rokonságára.

A szocializmus nála nem a hátrányos helyzetű rétegekért érzett felelősséget jelenti, hanem a személyes szabadsággal szemben megszilárdított államhatalmat, amelyben egy tekintélyes vezető dönti el, mi történjék a társadalomban, amelynek tagjai engedelmesen követik őt. Spengler A döntés évei című könyvében később elismeréssel fogadta a nemzetiszocialista párt választási győzelmét, de hozzátette, hogy ez még nem is volt igazi győzelem, „mivel hiányzott hozzá az ellenség”. Ezzel jelezte: a hatalom csak akkor tartható meg, ha a harc folytatódik a más véleményen levők ellen.

Fel kell készülni a jövőre, amelynek mozgató ereje „az erősebbek akarata, az egészséges ösztön, a rassz, a vagyon és a hatalom akarása”. Spengler jóslata: „az ősbarbárság, mely évszázadokon keresztül rejtve és leláncoltan lappangott egy magas kultúra formaszigora alatt, új életre kel most … újjáéled az a saját erejét érző, küzdelemre kész, egészséges öröm, mely megveti a racionalista gondolkodás irodalommal átitatott korszakát. A rassz töretlen ösztöne ez, mely másként akar élni,mint ahogyan az olvasott könyvtömegek és könyveszmények súlya alatt.”

Az anarchisztikus demokráciát a cezarizmus váltja fel. Itt már pártokra sincs szükség, hiszen egy párt mindig feltételezi, hogy léteznek más pártok is. Ha azonban egy „totális államban” egyetlen elv él, akkor ott a pártrendszernek és az elvi különbségeknek sincs jogosultságuk. Spengler szerint „a beteljesedett cézárizmus diktatúra, de nem egy pártnak a diktatúrája, hanem egy emberé az összes párttal – mindenekelőtt a sajátjával – szemben. Minden forradalmi mozgalom egy élcsapattal vívja ki a győzelmet, mely azután többé már nem használható semmire sem, és csak veszélyt jelent.

A valódi úr abban mutatkozik meg, ahogyan megválik tőlük – kíméletlenül és hálátlanul, csakis saját célját tartva szem előtt, amelyhez csak ő találja meg – és tudja megtalálni – a megfelelő embereket.” Tekintélyelvű hatalmának csak engedelmes követői lehetnek, másképp gondolkodókra nincs szükség. Spenglernek jó érzéke volt a jövőben kialakuló állapotok előre jelzésére, a német nemzetiszocializmus története sok vonatkozásban igazolta megállapításait. Az igazság kedvéért meg kell jegyeznünk, amikor látta, hogy ez a politika hová vezet a gyakorlatban, elhatárolódott tőle.

Összenő, ami összetartozik: a konzervatív Hindenburg és a náci Hitler egymás oldalán
Összenő, ami összetartozik: a konzervatív Hindenburg és a náci Hitler egymás oldalán
Bundesarchiv

Pedig a hitleri párt hatalmának csak az első éveit ismerhette, Spengler 1936-ban halt meg, a háborús éveket már nem érte meg. Az a benyomásunk, hogy megállapításainak ma is van még aktualitásuk. A történelem nem ismétli meg önmagát, még akkor sem, ha bizonyos jelenségek kísérteties hasonlóságot mutatnak. De a tanulság persze így is levonható arról, hogy mit is jelent az illiberalizmus, és miért lehetetlen azt a demokráciával összekapcsolni. Az illiberális rendszert csak úgy lehet megérteni, ha azt is megértjük, miért van tömeges támogatottsága.

Erich Fromm
Erich Fromm

Erich Fromm meggyőzően tárja fel e magatartás pszichózisát a Menekülés a szabadság elől című könyvében. A modern társadalomban az egyén könnyen magára marad, és egyre kevésbé igazodik el a társadalomban. Elszigeteltségén úgy próbál segíteni, hogy csatlakozik egy mozgalomhoz, mely válaszokat ad problémáinak a megoldására. A csatlakozással eltűnhet „jelentéktelenségének és gyengeségének tudata”. Különösen akkor, ha ez a mozgalom tömeges, és olyan vezetője van, aki határozottan jelöli ki a célt és a tennivalókat.

S ha ez az iránymutatás olyan programot is ad, amelyet az önállóan gondolkodni nem tudó ember is könnyen hajthat végre, akkor tartalmassá válik az ilyen ember élete. A tömeges részvétel számára bizonyító erejű: ha sokan teszik ugyanazt, akkor bizonyára jó az, amit együtt tesznek. Ezt az érzést erősíti, ha a mozgalom vezetői nem az értelemre, hanem az érzelmekre hatnak, s azt is megmondják, kik azok, akik ellenségként akadályozzák a közös cél megvalósítását. Az önállóságát önként feladó ember ezért úgy érzi, személyisége kiteljesedik, mert részese egy nagyszerű „közösségi” programnak.

Ebben az sem zavarja, hogy kénytelen tudomásul venni, ő csak egy hierarchikusan felépített gépezet alsó szintű tagja, akinek a hatalma mindössze annyi, hogy az ellenséghez tartozók fölött társaival együtt diadalmaskodhat. „A tekintélyelvű világnézet nem ismeri az egyenjogúság fogalmát” – írja Fromm. „Számára a világ olyan emberekből áll, akiknek vagy van hatalmuk, vagy nincs, akik vagy fölérendeltek, vagy alárendeltek”. S noha ő az utóbbiakhoz tartozik, függőségének érzetét elnyomja a megygyőződés, hogy a hatalom képviselői azt fogalmazzák meg, amit ő is szeretett volna kimondani.

Felismerhető, hogy a liberalizmustól magát mentesítő felfogás miért nem párosulhat a demokráciával. Még akkor sem, ha a központosított társadalmat vezetők néphatalomról beszélnek, és ezt a kijelentést sokan lelkesen helyeslik, támogatják. Mert az a meggyőződés él bennük, hogy fölösleges beleszólni a közügyek alakulásába, rá lehet hagyni azt a hatalom képviselőire, akiknek nyilván nagyobb áttekintésük van a dolgok mibenlétéről és a döntések értékéről. Tény, hogy az ilyen állásponthoz nincs szükség szélesebb látókörre, tájékozottságra, nagyobb tudásra arról, ami a társadalomban történik.

S ha valaki mégis úgy érzi, idegen számára a közélet, a politika, közönyösen bezárkózhat a mindennapi élet szűkebb kört érintő problémáiba, abban a hiszemben, hogy a tapasztalatokkal átfogható világ kiemelhető összefüggéseiből, a külső valóság nem szól bele a személyes lét alakulásába. Ez azonban önáltatás. Az életkörülményeket és az életmódot döntően meghatározza a tágabb társadalmi környezet, sőt az is, hogy ez miként illeszkedik bele a szélesebb nemzetközi kapcsolatokba.

Ma már kiszélesedett a világ, a hazai és a külföldi események naponta szólnak bele az egyének életébe. Még akkor is, ha ezt nem akarjuk tudomásul venni. Sem azt, hogy a közélettől elforduló közömbösség azt a centrumot támogatja, mely az emberek tájékozatlanságára és önállótlanságára építve működteti ellentmondást nem tűrő, öntörvényű hatalmát. Közéletünk problémája, mit választunk a jövőben: illiberális, nem demokratikus viszonyokat, vagy a nagyobb személyes felelősséget és elmélyültebb tudást követelő liberális demokráciát és a vele járó közéleti tevékenységet?

Az első óhatatlanul tudatlan, elgépiesített társadalomhoz vezet. A másodikban viszont az egyén másokkal összefogva vállalja a közélet problémáinak folyamatos megoldását és a társadalmi lét hatékonyabbá tételét. Ebben nem érzi magát illetéktelennek, mert tudja, saját sorsának alakulása is ezen múlik. És azt is tudja, hogy ezt nem könnyű vállalni.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.