galéria megtekintése

A megosztó akarat átka

Az írás a Népszabadság
2015. 03. 27. számában
jelent meg.

Maróti Andor
Népszabadság

Arnold Toynbee, angol történész szerint az emberiség történelmében két felfogás küzdött egymással: az egységesítő és a megosztó szándék. Ám amíg „a megosztó tendencia egyidős az emberiséggel, az egységesítő csak kb. 5000 éve hat”.

Az első az emberi lét természeti meghatározottságából való, az utóbbi kései megjelenése pedig összefügg azzal, hogy az emberek felismerték, érdemes átvenni mások tapasztalatát, ha az segíti az élet megőrzését, minőségének javulását.

Megértették, hogy sikeresebbek, ha összefognak. Noha ennek nélkülözhetetlensége mind nyilvánvalóbb lett, gyakran az ellenkezője érvényesült. Az egymással vívott harcok végigkísérték az emberiség fejlődését. Kétségtelen, minden emberi közösség felismerte, hogy a nemzedékről nemzedékre hagyományozott szokásrend teheti szabályozottá, rendezetté és biztonságosabbá az életet. Az újkorra azonban a változások üteme és az együttélés fokozódó differenciáltsága miatt a közösségi lét mindinkább felbomlott, az egymásrautaltság helyett az önállósulás igénye vált jellemzővé.

Persze nem tűnt el az összetartozás tudata sem. Érvényesítéséhez azonban újszerű integrációs erőre volt szükség. Már csak azért is, mert az uralkodó vallásos hit felbomlott. A kereszténységet a reformáció osztotta meg, ezért az egységes világnézet igénye sem lehetett egyértelmű. Noha a kereszténységen belül ma már a különböző vallások békésen élnek egymás mellett, és erősödik a más vallások iránti megértést hirdető ökonómikus gondolkodás, a muszlim valláson belül a szunnita és a síita irányzat ellentéte kibékíthetetlennek látszik.

 

És egyre erősödik a fanatikus muszlim hívők szándéka, hogy pusztítsák a más hiten lévőket. Úgy látszik, a vallás sem tudja hatékonnyá tenni már az egységesítő szándékot. Az összetartozás érzését a nemzettudat látszólag hatásosabban szolgálja. A nemzeti gondolkodás a polgárosuló társadalomban fejlődött ki, kezdetben a közös nyelvet beszélők, azonos szokásokkal élők összetartozását hangoztatva. A történelmi múlt tudatosítása, a sajátos kulturális értékek megbecsülése segítette még az erősödését. Az egység mégsem vált teljessé. A társadalom anyagi megosztottsága nem szűnt meg, sőt.

A nemzeti érzés ezért egyre ellentmondásosabb lett.

Bár a nacionalizmus a nemzeteken belül az egységet hirdette, ezt csak külső jegyekkel tudta megjeleníteni. Az öltözködésben, az életmód sajátos vonásaiban, a nemzeti jelképek használatában. A nemzeti ünnepek kiüresedtek, az ilyenkor hangoztatott szólamok elkoptak, hatástalanná váltak. Az egységet a nacionalizmus a más nemzetekkel való szembenállásban igyekezett megvalósítani.

Ezt azonban csak úgy tudta tartósítani, ha a saját nemzet érdekeinek elsőbbségét más nemzetek jogainak el nem ismerésével párosította.

Ezzel a saját nemzet nacionalizmusa kiváltotta a vele szemben álló nemzetek nacionalizmusát. A nacionalista politika önmagát mindig hiba nélkülinek tartotta. A bajokat külső erők összeesküvésének és a „hazaárulóknak” tulajdonította. Így a nacionalizmusban állandósult a szabadságharc hirdetése, aminek rejtett célja a figyelem elterelése volt saját életképtelenségéről. Noha a nacionalizmus az összefogást hirdeti, ezt az eszmét Toynbee a „megosztottság” képviselőjének tekinti.

Szerinte „démoni dinamizmusa” a vallásos hittől átvett fanatizmussal erősödik, de nem fogadja el abban „az emberiség egészéért érzett felelősség érzetét”. „A törzsiség makacs továbbélése öngyilkosságba sodorhatja az emberiséget.” Ezért a nacionalizmus az atomkorban „a halál kihívása”, az emberiség pusztulásához vezető út. Toynbee a XX. század erőszakos hatalmaira gondolt, amelyek két világháborút is kirobbantottak, és rengeteg pusztulást, halált okoztak. Feltételezni lehetett, e szomorú tanulság napjainkra megszünteti az erőszak kultuszát.

Nemzetiszínű büszkeség: „egyszerre kínál pozitív és negatív irányú választékot”
Nemzetiszínű büszkeség: „egyszerre kínál pozitív és negatív irányú választékot”
Reuters

Úgy látszik azonban, hogy ez illúzió marad, hiszen ismét erősödik a nacionalizmus. Vonzereje alighanem abban rejlik, hogy elsődlegesen egységesítő erőként hat, és másodlagosan bontja ki a másoktól való elkülönülés, szembenállás szándékát. A XXI. századi nacionalizmus erősödését kétségtelenül táplálja a globalizáció. A nemzetközi kapcsolatok erősödése az élet sok területén érzékelhető: a gazdasági, technikai és tudományos egymásrautaltság mellett hat a tömegkommunikáció, a turisztika, a sport, a kultúra.

Ezek fokozhatják azt az érzést, hogy a szélesebb körű tájékozódás ad inkább lehetőséget az életszínvonal emelésére. Magától értetődik, hogy ellenhatásaként erősödhet a sajátos nemzeti eredmények érzéséből fakadó büszkeség, amely egyszerre kínál pozitív és negatív irányú választékot: az elsőt a hagyományos értékek (a nyelv, a kultúra) őrzése, a másodikat az indokolatlan önteltség és az idegen hatások elutasítása jellemzi.

A baj csak az, hogy az összetartozás követelményében megszűnik az egyének önállósága, az erő érzését az önfeladás adja meg.

A nacionalizmus felülről vezérelt társadalmi rendhez vezet, a „közösség” pedig a tömegességgel lesz azonos. Kizárja azokat, akik ragaszkodnak önállóságukhoz. Az egymásnak ellentmondó jelenségek összekapcsolása csak alkotó (kreatív) gondolkodással lehetséges. Ennek feltétele a divergens gondolkodás, amely felismeri, hogy minden egész egymástól különböző részekből áll. Ahhoz, hogy a belőlük képzett egész működni tudjon, e részeknek kölcsönhatásba kell kerülniük, úgy, hogy alkalmazkodjanak egymáshoz, és közben mindegyik megtartsa sajátos funkcióját.

Ha ez az együttműködés megbomlik, az egység is elveszti életképességét. Ahhoz, hogy az ember képes legyen a látszólag össze nem tartozó, és olykor egymással ellentétes dolgok, jelenségek összekapcsolására, asszociációs képességét (képzet- és gondolattársítását) kell mozgásba hoznia. Új egységek csak úgy jöhetnek létre, ha az egységet alkotó részek új összefüggésekbe rendeződnek. Ami azt is jelenti, hogy a divergens gondolkodást a konvergens gondolkodás egészíti ki, és ennek köszönhető egy rendszer (egy társadalom) fejlődése.

Az emberi létet meghatározó egységesítő és megosztó tendenciák ellentétében valószínűleg szükséges feladni a ragaszkodást az élet már meglevő egységeihez, és azok felbontásával magasabb szinten kell újabb egységeket létrehozni. Ezekben a különböző nézeteiket összehangoló emberek munkájával érhető el a közösen vállalható cél, egy probléma megoldása. Lényegében ez a demokrácia modellje. Kérdéses, hogy megvalósulhat-e ez nálunk. Feltételezhető, hogy

ehhez olyan emberek kellenek, akik képesek elfogadni mások eltérő nézeteit és a sajátjukét felülbírálni, keresve, hogy ezeket hogyan lehetne egységbe kapcsolni össze.

Ehhez empátia kell, a másféle helyzetben levők és másképp gondolkodók megértése és elfogadása, valamint a megegyezés lehetőségeinek keresése és megtalálása. Ebből az is következik, hogy a demokrácia csak demokratikusan gondolkodó és cselekvő emberekkel tehető tartóssá. Amikor 1956 októberében forradalom söpörte el nálunk a diktatúrát, az a jelszó, hogy „aki magyar, velünk tart”, nem látszott illuzórikusnak. Csakhogy néhány nappal később már különböző és ellentétes felfogások igyekeztek helyet kapni a közéletben, bizonyságául annak, hogy a jövőről a felkelőknek nincs egységes képük.

Arnold Toynbee 1889–1975
Arnold Toynbee 1889–1975

Ez természetesnek is látszott, egy demokratikus társadalomban helyük van egymás mellett a különböző nézeteknek, irányzatoknak. De mi lett volna, ha nincs erőszakos külső beavatkozás, és a folyamat nem törik meg, valami hasonló lett volna, mint a rendszerváltás után? Természetesen nem a többpártrendszer jelentett volna problémát, hanem a pártok között kialakuló, engesztelhetetlen küzdelem a hatalom megszerzéséért. Ahogy a közélet napjainkban is ezt mutatja.

Mintha a politikai harc az egypártrendszer restaurálását célozná: alapelvvé válik kiszorítani mindent, ami eltér a saját párt álláspontjától. Akik ezt vallják, úgy tartják, az egység csak akkor valósítható meg, ha mindenki azonos módon gondolkodik. (Azaz az egység egyformaságot jelent.) Ez a gondolkodásmód híjával van annak, amit a pszichológia az emberi fejlődés legfontosabb követelményének tart: a kreativitásnak. Amihez kölcsönös engedmények kellenek. Annak felismerésével, hogy az ellentétes nézetekben is lehetnek olyan részletek, amelyek pozitívvá válhatnak, amikor szintézisbe kerülnek a hajlékonyan formált saját állásponttal.

Ez érdekegyeztetést feltételez. Az ilyen egyezkedés a demokrácia természetéből fakad.

Aki viszont meg van győződve róla, hogy csak a saját álláspont lehet jó, óhatatlanul a diktatúrát igyekszik állandósítani. Aminek jele a felülről irányított közélet, szemben az alulról építkező, önálló közösségekre építő társadalommal.

Az egységesítésnek és a megosztásnak egyszerre vannak pozitív és negatív vonatkozásai. Az egységesítés megteremti az egymásrautaltság érzését és a kölcsönös segítségnyújtás erkölcsi értékét.

Hozzájárulhat azonban az egyéni vélemények és kezdeményezések elfojtásához, az önállóság leértékeléséhez is. A megosztó szándék segíthet elfogadtatni az átlagostól eltérő nézeteket, teret adhat egyének és kisebb közösségek független törekvéseinek, tehát növelheti a szabadságot, egyúttal azonban fokozhatja a köztük levő érdekellentétet és presztízsharcot is. Önmaga ellentétébe fordulhat annak elfogadtatásával, hogy minden vele ellentétes álláspont a társadalmi egység és a közérdek elárulása. Ami nem más, mint a többséget megszerzők teljhatalmának igazolása.

Az egységesítés több mint egyszerű társulás. Hat a gondolkodásra is, mert az egyének kölcsönhatása lényegében tanulás, amelynek a segítségével az egyének tapasztalati tudása megsokszorozódhat. A megosztó akarat viszont elzárkózás ettől a lehetőségtől, elutasítása mások tudásának. Ezért a megosztó szándék ellentmond a művelődésnek. Ragaszkodik a meglevő szűk körű és egyre inkább elavuló tudáshoz. Az egységesítés viszont ebben a vonatkozásban nyitott a világra. Lételeme a kulturális szint fejlesztése, a megosztás pedig ennek lebecsülése, elhanyagolása. Nem véletlenül tekintette azt Toynbee „öngyilkos” rögeszmének.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.