galéria megtekintése

Bebizonyították, hogy kevert nép a magyar

52 komment


Fenes Gábriel

Bár a nemzeti indulat szereti másként hinni, magyar tudósok ismét bizonyították őseink kevert genetikai összetételét. A honfoglalók anyai génjei többgyökerű népességről tanúskodnak. A populációban többek közt az ugor eredetű, s a közép-ázsiai török népre jellemző genetikai elemek is jelen lehettek.

A magyar nép eredete régóta vita tárgyát képezi. Történelmi források arról tanúskodnak, hogy a magyarság vegyes etnikai összetételű volt a honfoglalás előtt. Több tudományág foglalkozik részletesen a témával, de talán legjobban az archeogenetikai kutatások mutatják be, honnan is származunk, milyen géneket örököltünk az őseinktől. A vizsgálatokban döntő szerepe van a DNS szintjén megnyilvánuló különbségeknek. Az ember teljes genetikai információ­jának közel 99 százaléka a sejtmagban, a kromoszómákba csomagolva, míg a maradék 1 százaléka a mitokondriumokban található. A gének szintjén kimutatható különbözőségekből lehet következtetni bizonyos mértékben genetikai történetünkre.

Magyarországon több mint két évtizede indultak az első archeogenetikai kutatások, a Szegedi Akadémiai Kutatóintézetben. Raskó István neves magyar genetikus kutatócsoportja 1994-ben kezdte meg archaikus DNS izolálását emberi csontmaradványokból. 2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetében is elkezdődtek az első kutatások, 2003 őszén ezekhez egy laboratóriumot is átadtak. Tíz éven át tartó munka során több mint 110 csontvázat vizsgáltak, de csak 27-ben sikerült azonosítani hasznos DNS-t. Ennek oka, hogy az emberi populáció eredetének vizsgálatához szükség van az ún. mitokondriális DNS-re, amely kizárólag csak anyai ágon öröklődik. Ezekből lehet információt nyerni az emberi populáció eredetéről.

A MTA Régészeti Intézetében folyó kutatások nemrégiben újabb szakaszba értek. Magyar kutatók 16 Kárpát-medencei lelőhelyről származó 144, többségük­ben honfoglalás kori (IX. század vége), valamint egy kisebb, dél-alföldi, VII–IX. századi csoport bevonásával az itt élő avar populáció genetikai jellemzőit vizsgálták. A tudósok az eredményeiket több más publikált archaikus és modern mintával is összevetették, s arra a következtetésre jutottak, hogy míg a vizsgált avar minták inkább dél- és kelet-európai jellegzetességgel bírnak, addig a honfoglaló populációt nyugat-eurázsiai jellegzetességek mellett körülbelül negyedrészben közép-ázsiai és észak-ázsiai típusok alkotják.

 

Korábbi kutatásokból már ismert volt, hogy a klasszikus honfoglalás kori sírokban nyugvóknál néhány esetben megfigyelhető az ázsiai eredetű anyai öröklődés. A csontokban ugyanakkor nagyon lényeges ­európai elemeket is találtak, amiből arra lehet következtetni, hogy a honfoglaló törzsek szláv és török népekkel keveredtek vándorlásuk során. A Scientific ­Reportsban megjelent mostani – Szécsényi-Nagy ­Anna, Csősz Aranka és Mende Balázs által jegyzett – tanulmány megerősíti ezeket a felvetéseket , illetve bizonyítja, hogy a honfoglaló magyarok anyai ági genetikai öröksége nagyon heterogén. A populációban mind az ugor eredetű, mind a közép-ázsiai török népre jellemző genetikai elemek jelen lehettek. A honfoglalók genetikai előzményeit tehát nem lehet csak egy adott régióból vagy népességből eredeztetni.

Janus Pannonius arcrekonstrukciója. Nagyon heterogén
Janus Pannonius arcrekonstrukciója. Nagyon heterogén

Néhány évvel ezelőtt Raskó István genetikus is rámutatott arra, hogy elkülönült magyar populációról csak szociális, kulturális és nyelvi alapon beszélhetünk, genetikai szempontból egy európai populációnak számítunk. Raskó kutatótársaival éveken keresztül honfoglalás kori csontokat vizsgált és hasonlított össze a most élők genetikai állományával. A férficsontvázak alapján bizonyították, hogy a honfoglaló magyarok jelentős része uráli eredetű. Az uráli népek férfijai között nagy arányban jelen van egy bizonyos genetikai jellemző, amely a honfoglalás kori férfiminták egy részében is kimutatható. Az anyai ág vizsgálata során Raskóék arra jutottak, hogy a IX–X.­ századi mintákban megtalálható az ázsiai vonás, a mai magyar nők esetében viszont alig ötszázalékos arányban mutatható ki az ázsiai anyai eredet. Ez azt is mutatja, hogy a genetikai készletünk jelentős részben európai gyökereket tartalmaz.

Ugyanezeket az állításokat támasztja alá Béres Judit genetikus kutatása, aki a mai népességből vett mintákat. Vizsgálatai azt jelzik: a magyarság genetikailag kevert populáció, s teljes genetikai állománya hasonló a környező népekéhez. A genetikus ennél is továbbmegy, szerinte a ma élő magyar férfinépesség háromnegyede olyanok utódja, akik már 30-40 ezer éve Európában élnek. Genetikai értelemben nem különbözünk sokban a környező népektől, csupán a beszélt nyelvben.

Az MTA Régészeti Intézetének friss kutatása is megerősíti, hogy a IX– X. században még jól fellelhető ­ázsiai vonások a honfoglalás óta eltelt bő évezredben szinte teljesen kikoptak a magyarság genetikai állományából, azonban néhány recens székely és csángó mitokondriális DNS-típus fennmaradó nyomaira utalhat.

Mende Balázs már egy 2008-ban, a Magyar Tudomány hasábjain publikált tanulmányában rámutatott arra, hogy a honfoglalás kori populációt nem értelmezhetjük jól körülírható, adott időpillanatban jellemezhető népességnek, s a klasszikus honfoglalónak minősített temetkezések nem fedik, nem fedhetik le a Kárpát-medencébe érkezett népesség egészét, csupán egy-egy jellegzetes, morfológiailag elkülöníthető típusát. A genetikus szerint a vizsgálatoknál problémát jelent, hogy nem minden esetben sikerül megfelelő és használható DNS-nyomokra bukkanni a temetőkben felelt maradványokból. A hiányzó minták miatt nem lehet teljesen pontos válaszokat adni népességtörténeti kérdésekre.

A most közölt tanulmányban a Kárpát-medencei X. századi adatok jelentős része teljesen feltárt temetőkből származik, amelyekben az anyai ági rokonság csekély aránya egy mobil, temetőit rövid ideig használó népességre utal. Az adatok jelzik azt is, hogy a honfoglalás korának kutatásában használt régészeti-történeti kategóriák – a korábban használt klasszikus leletanyagú, valamint köznépi temetkezések szerinti csoportosítás – által létrehozott csoportokat jelenleg nem lehet megfeleltetni homogén eredetű népességeknek.

A kutatás szerint továbbra is nehéz megbecsülni a X–XI. századi Kárpát-medence népességét. Becslések szerint a magyar honfoglalók létszáma valahol néhány ezer és félmillió között lehetett, míg az itt élő őshonos lakosság száma csak néhány százezerre tehető. A történeti-régészeti adatok is alátámasztják, hogy a mai magyarság nagyon kevés alapítóra tekinthet vissza.

A kutatásnak a történeti tudományokra nézve is fontos eredménye, hogy rámutat, a X. századi népességnek a régészeti leletanyag alapján kimutatott eltérései mögött nem áll egy anyai ági vérségi-rokonsági szervezőerő. A tanulmány megjelentetése a szerzők szerint azért is fontos, mert a korábbi módszerekkel végzett kutatások egyre inkább háttérbe szorulnak a vezető szaklapok publikációs szempontjaiban.

A magyar genetikusok a jövőben jóval nagyobb mennyiségű adatot szeretnének kinyerni a maradványokból, s így pontosabban feltérképeznék a népességek egymáshoz való viszonyát. Ahhoz, hogy jobban meg tudják állapítani a jelenkor és a múlt közötti genetikai különbségeket, szükség lenne arra, hogy középkori romániai leleteket hasonlítsanak össze a modern kori mintákkal. A genetikusok emellett a magyar etnogenezissel összefüggésbe hozható új területek és régiók, valamint a Kárpát-medence honfoglalást megelőző és azt követő népességének új típusú technológiai eljárásokkal végzett vizsgálatát is bevonnák a kutatásba.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.