galéria megtekintése

Ellenforradalom, népfelkelés

Az írás a Népszabadság
2014. 01. 25. számában
jelent meg.

Kurcz Béla
Népszabadság

Pillanat volt kinyomni a fogkrémet, és már sohasem lehetett visszaszuszakolni a tubusba. Mindez egy rádióműsorban történt, pont huszonöt évvel ezelőtt, egy békésnek tetsző januári szombat délután. Politikai földrengés lett egy machinációktól, cselszövésektől sem mentes nyilatkozat egyetlen szavából.

Nem akart hinni a fülének, aki negyedszázada bekapcsolta a Kossuth rádiót, s ráhangolódott az akkoriban legnépszerűbb politikai magazin, a 168 óra műsorára. 1989. január 28-át írtak. Érdemes visszaröpülni az időben, mert Pozsgay Imre, az MSZMP Politikai Bizottságának (PB) bástyája, államminiszter, azt találta kiejteni a száján, más megítélés alá helyeződik az ország sorsát hosszú árnyként elkísérő 1956-os múlt, már nem az ellenforradalom a helyes kifejezés, inkább a népfelkelés fedi a valóságot. Földrengés volt ez a lelkekben és az agyakban, pedig csak szócsere történt.

Grósz háta mögött

A 80. évén túllépő Pozsgay Imre elmondása szerint az MSZMP Központi Bizottságának (KB) történelmi albizottsága sok egyezkedés és egyeztetés után egy nappal korábban, pénteken tartott összegző eszmecserét. Az ülés után két rádióriporternek (a tényleges újságíró Orosz József volt, a másik csak „díszkíséret” – a szerk.) adott interjút, azzal, hogy az a 168 órának készül – titokban. Történt azonban egy malőr, a hajnali hatórás hírekben bejátszottak néhány figyelemfelkeltő részletet Mester Ákos szerkesztő-műsorvezető tudta nélkül. Ez végül nem bizonyult rossz „önvédelemnek”: már nem volt visszaút, a letiltásból botrány kerekedett volna.

 

– A Grósszal kialakult vitám korábban kiéleződött – eleveníti fel emlékeit Pozsgay. – 1988. október 26-án Hegyeshalomnál bejelentettem a „határnyitás” szükségességét. Mire Horn (akkor államtitkár és KB-tag) ki akart rúgatni a kormányból, mert megsértettem a Varsói Szerződést. Majd a november 24-i országgyűlésben (midőn Németh Miklós lett a miniszterelnök) előadtam a demokrácia csomagtervet, melyben a politikai alapjogok helyreállítását, az ahhoz szükséges kodifikációs munkák elvégzését követeltem. Ez irritálta Grószt. November 29-én pártaktívát tartott a Sportcsarnokban, ahol kijelentette, Magyarországon osztályharc folyik, s ha nem tudnak „az ellenséges, ellenforradalmi erőkkel” szemben fellépni, „az anarchia, a káosz és – ne legyen illúzió – fehérterror uralkodik el” e hazában. „De mi is ott leszünk, elvtársak!” Amellett kardoskodott, hogy fenn kell tartani az egypártrendszert, mert az „történelmileg alakult ki”. Engem is megriasztott a polgárháborús rémkép felvázolása. Akkortól foglalkoztatott, kiket mozgósíthat Grósz. Mert azt az erőt kell megbénítani! És itt megint felbukkan 1956: az ellenforradalomban való hiedelem, illetve az MSZMP identitása és legitimációja. Ezt kell kiütni – ez volt a megfontolásom. Láttam, gyengeségtől szenved az ellenzék: évente megemlékeztek a Batthyány-örökmécsesnél ’56-ról, a kivégzett Nagy Imréről, de ennek nem volt tömeghatása. Ezért azt gondoltam, a hatalmon lévők oldalán kell cselekedni, akár önfeláldozó módon. A pártprogram előkészítése közben az általam létrehozott történelmi albizottságban sikerült olyan álláspontot megszavaztatni, amely visszavonhatatlanul kimondta: 1956-ban nem ellenforradalom, hanem népfelkelés zajlott Magyarországon. Azonban pártszerű módon javasolták, terjesszük be a PB-nek, s tárgyalja meg a KB is. Ismervén eme mechanizmusokat, tudtam, ha beöntik a KB garatjába, a kitalálója sem ismer rá. Várnom kellett, hogy kitegye lábát Grósz az országból; ő volt egyedül, aki engem cenzúrázhatott. El kellett kerülnöm, hogy elgáncsoljanak.

Pozsgay akkor fordult a 168 óra mikrofonján keresztül a nyilvánossághoz, amikor Grósz Davosban, a világgazdasági fórumon volt. Az egykori politikus ma is úgy véli, nem volt hiábavaló a fondorlat: „Nyilatkozatom bejárta a világot, azóta is sűrűn emlegetik. Közlendőm azonban hidegen hagyta Moszkvát. Pedig aki kimondja, hogy 1956-ban egy elnyomó és a nemzet függetlenségét elvevő rendszer elleni népfelkelés zajlott, az meggyalázza a szovjet beavatkozást is, attól kezdve azt már nem lehet testvéri segítségnek nevezni, csak birodalmi intervenció történt!” A ma már hívő Pozsgay arról is beszélt, hogy sokáig elfogadta a kádári interpretációt, néhányszor gyalázkodó kifejezésekkel illette az ’56-os eseményeket. Úgy érzi, ezt kiegyensúlyozza, hogy „jó cselekedetekre is adott a Teremtő lehetőséget, Lakitelektől kezdve sok mindent emlegethetnék”. Azt remélte, önnön múltjával is leszámolhat, s attól fogva önmaga és a közvélemény előtt is tisztán állhat: segít megszüntetni és tönkretenni az addig uralkodó párt identitását és legitimációját.

Szavai szerint tudatában volt, mit vállal. Senkit sem avatott be szándékába. „Feleségem is csak a rádióból értesült” – mondja. „Hétfőn reggel berohant hozzám az oroszul jól tudó Mark Palmer amerikai nagykövet, s közvetlenséggel vont kérdőre, Imrém, megszervezte a biztonságát? Mondom, nálunk nem szokás az ilyesmi, az ilyen ügyeket bírói úton intézik, és kötéllel végzik, de addig még van időm. Közben telefonon hívott a hazaérkező Grósz a repülőtérről. Sürgette találkozásunkat. Mikor négyszemközt voltunk, maroknyi telexet csapott elém, a közvélemény felháborodását jelezvén. Beletúrtam a paksamétába: ez csupán a telextulajdonosok véleménye, megyei pártbizottságok, tanácsok, mozgósított piszlicsáré szervezetek hőbörgése. Népszerűségi hullám kapott fel, a vásárhelyi sportcsarnokban több ezren fogadtak állva, s ujjongva üdvözöltek. Előfordultak kalandok is: február 6-án találkoztam az egykori pufajkásokkal és »szochazás« kitüntetettekkel. Megkaptam a magamét, bár álltam a sarat, vesszőfutásra emlékeztetett.”

A végeredményt Pozsgay így summázta: „Rendkívüli ülésre trombitálták össze a KB-t február 10–11-re. Erről írják a Volt egyszer egy rendszerváltásban: Pozsgay kivégzésére mozgósították, de a győzelmével zárult. Ötvenketten keltek ki ellenem. Az 53. és 54. felszólalóként Kállai Gyula és Korom Mihály bizalmatlansági indítványt terjesztett elő: kizárni a KB-ből, a pártból. Ez megriasztotta Grószt, pártszakadás a következmény. Szünetet rendelt el, utasította embereit, mindenkinek súgják meg, bizalmat kell szavazni. Így esett, hogy az indítványozók két ellenszavazatával diadalt arattam. Nyeregben érezvén magam, felemlítettem ’56-ot, szavazza meg a KB is, amit elfogadott az albizottság. És láss csodát, elfogadták, egy homályos toldalékkal: voltak ellenforradalmi jelenségek is. Ráadásként elszemtelenedve követeltem, mondják ki, az MSZMP elfogadja (végre) a többpárti berendezkedést. Ez is zöld lámpát kapott.”

Két tűz között

Földes György a Politikatörténeti Intézet főigazgatója, a múlt terheit újraértelmező történész-albizottság titkára, akit Berend T. Iván akadémikus kért föl tagnak. Akkor fejezte be a Hatalom és mozgalom című könyvét, amely 1989 elején látott napvilágot, s bár a bizottság munkáját alapvetően nem ez a kötet befolyásolta, hanem az elnök határozott elképzelése a megelőző korszakról, a tanulmányból is övé volt az oroszlánrész. Elmondása szerint példátlan az előtanulmányok elkészülésének lázas tempója, s ahogy az idő sürgetésének engedve felpörgetett ütemben dolgozott a bizottság, hiszen a rendszer még állt, miközben az újraértékelése történt meghatározó tudósok részvételével. Amikor a vita célpontjává vált az összegzés, megjelent Pozsgay, aki csupán ezen alkalommal vett részt a szópárbajban. A testület úgy foglalt állást: újra kell értékelni 1956-ot. Midőn világossá vált számára, milyen álláspont kristályosodott ki, sietve távozott. A bizottsági tagoknak ettől kezdve sejtelmük sem volt, mi fog történni. Másnap a 168 órából értesültek, hogy nemcsak elorozta munkájuk eredményét, de saját malmára hajtván a vizet, közhírré is tette. Ezt testületileg is igen rosszul élték meg. Azt érezték, hogy direkt politikai célra használódik fel az a szakmai összegzés, amelyben maguk is odaadóan hittek. Ez ellentétes volt az akaratukkal, és nem tartozott a céljaik közé. A váratlan történések Pozsgay nagyszerű helyzetfelismerését tükrözik, s azt is jelezték, hogy a politikusok hajlamosak nem a saját rangján és értékén kezelni, hanem a számukra fontos részeket kiragadva, gátlástalanul önös céljaikra felhasználni a tudományt.

Tiltakozásra már nemigen adódott mód, fantasztikus ütemben gyorsultak a folyamatok. A tanulmány a Társadalmi Szemle különkiadásaként látott napvilágot, példányszáma az Erdély történetével vetekedhetett. Földes szerint eredeti céljuk az volt, hogy a szocializmus keretein belül újabb reformot alapozzanak meg egy történeti-kritikai újragondolással, s bár a bizottság előbbre tartott az akkori bevett értékeléseknél, elmaradt az erősödő ellenzéki követelésektől, illetve attól a felfogástól, amely már a rendszerváltás irányába mutatott. Két tűz közé kerültek: túl sok volt azoknak, akik féltették a hatalmukat, túl kevés azok számára, akik új rendszerre vágytak.

Kevésnek leginkább az ellenzék szemében bizonyult, hisz mindenki tudta, hogy az 1956-ra vonatkozó, sokáig befagyasztott kifejezés megváltoztatása a rendszer legitimitását kérdőjelezi meg. „Értékelésünk, a felkelés/népfelkelés még lehetővé tette volna, hogy a reformok és modellváltás maradjon a változások lényege, s ne a rendszerváltás” – hangoztatja a történész. Meglátása szerint a döntő mozzanatot az jelentette, amikor néhány nappal később a KB a többpártrendszer bevezetése mellett foglalt állást. Pozsgay fellépése felgyorsította és kiélezte a párton belüli vitákat. Három irányzat bontakozott ki: az egyik félt a változásoktól, s megpróbálta megállítani őket; a másik a demokratikus szocializmus és a vegyes gazdasági modell mellett kardoskodott; a harmadik arra hajlott, ha már nem tudják megállítani a folyamatot, álljanak az élére.

Érdekektől vezérelve

A XIX. századi reformkor mai kutatóinak az a véleményük, hogy a szabadságharcról csak az utolsó ’48-as halálát követően rajzolódott ki hiteles kép. Az ’56-ot vizsgáló történészek álláspontja is hasonló, mert a túlélők, saját szerepüket szidolozva, „belebeszélnek a múltba”. Arra kérdésre, hogy mi a helyzet a rendszerváltással: milyen távlat szükséges a részrehajlás nélküli értékeléshez, Romsics Ignác akadémikus, egyetemi tanár, a Volt egyszer egy rendszerváltás szerzője ezt felelte: „Az első összegzést Tőkés Rudolf írta. Kialkudott forradalom című könyve angolul 1996-ban, magyarul 1998-ban jelent meg. A világpolitikai és a kelet-európai kontextusról pedig se szeri se száma a 90-es években napvilágot látott tranzitológiai munkáknak. Ami a dolog érdemét illeti: az időbeli távolság nyilvánvalóan segíti a tisztánlátást. A releváns dokumentumok jó része csak 30-50 év múltán válik kutathatóvá. 2003-as munkámat, amely egy fotóalbum kísérőszövege, kizárólag újságcikkek és publikus dokumentumok alapján írtam. A kutatás idővel nyilván több megállapításomat fogja pontosítani, elvetni. Nem hiszek a „részrehajlás nélküli értékelés” lehetőségében. Kételyem alapja az a körülmény, hogy minden ember érték- és érdekvezérelt. A történészek sem kivételek. Az objektivitásra és a távolságtartásra ettől függetlenül törekedni kell.”

Romsics nem tulajdonít nagy jelentőséget a „népfelkelés”, a „forradalom” és a „szabadságharc” szavak használatának. A lényeg szerinte az, hogy 1956 nem volt ellenforradalom. A nemzetközi irodalomban a „népfelkelés” (Uprising, Aufstand) legalább annyira elterjedt ’56-tal kapcsolatban, mint a „forradalom”. A rendszer legitimitásának alapjait érintette 1956 átértékelése. Nem negatív, hanem pozitív esemény, s ebből elkerülhetetlenül a Kádár-rendszer minősítésének megváltozása (is) következett. Így válhatott a mártírok újratemetése 1989. június 16-án a rendszerváltás szimbolikus csúcspontjává.

Pozsgay szerepét – függetlenül azóta tett útjától – Romsics Ignác pozitívan értékeli: „Nem tudom, kap-e majd szobrot, neveznek-e el róla utcát. Ettől függetlenül kétségtelen, hogy az 1988–90-es átalakulás egyik legfontosabb kulcsszereplője, s beírta nevét a XX. századi történelembe.”

Pozsgay Imre

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.