galéria megtekintése

Hübrisz, até, nemezis

11 komment

Marosán György

Orbán Viktor pár héttel ezelőtt az 53. születésnapjára – a sok ajándék mellett – még verseket is kapott. Az egyik egy pomázi nyugdíjas alkotása, s ha művészi értéke ­miatt nem is, de kor- és kórtünetként figyelemre méltó. A miniszterelnököt híve szinte mitológiai hősnek látja, de elfelejtkezik a görög sorstragédiák ellenállhatatlan mozgatóiról. A hübrisz: az önhittségig terjedő büszkeség, amivel a hős kihívja maga ellen az istenek haragját. Az até: a vak ostobaság, amely képtelenné tesz rá, hogy észrevegyük a nyilvánvaló tényeket, és belenyugodjunk. A nemezis: a végzet, amely szükségszerűen bekövetkezik, amikor az istenek a – jobb sorsra érdemes – hőst önhittsége és ostobasága miatt megbüntetik.

Különös, de mintha a magyar történelmet is ez a – vezetőinek jellemére utaló – három tényező alakítaná. A rendre rosszra forduló eseményeket előbb a királyok, majd a vetélkedő oligarchiák, a XX. században pedig az egymást megsemmisíteni igyekvő elitek mozgatták. A történelem előttünk – miként mások előtt – rendre megnyitott lehetőségeket. Mi pedig – miközben magunkat a történelem hőseinek igyekszünk láttatni – hol visszafordulunk a nyitott ajtóból, hol tétovázunk, míg újra bezárul, hol pedig rossz irányba indulunk. Az elvesztegetett esélyekért rendre másokat hibáztatunk, a bukást a körülményekre kenjük. A visszatérő kudarcokra utalt a Himnusz, de az eltűnő esélyeket szemlélte szomorúan Ady Endre is az Ismeretlen Corvin kódex margójára című cikkében. „Nagy vagy én népem – írta 1905-ben –, ezer éve élsz folytonos harcban Európával, csapatokat gyűjtöttél közben, holott véreztél. De a gondolatot nem engedted győzedelmeskedni gyermekeid koponyáin, úgy élsz Európa közepén, mint eleven tiltakozás az állati élet megszűzietlenítése ellen. És hogy most utolsó dátuma járt le az Időnek, hatalmasabban kelsz fel, mint valaha: zajlik a tatárság a Kárpátok alatt…Komp-ország megindult dühösen Kelet felé újra: egy kis sarka leszakadt a kompnak, ott maradt a nyugati partok táján vagy tízezer emberrel, mi lesz ezekkel?”

 

A történelem negyedszázada – a XX. század megpróbáltatásai után – ismét ránk mosolygott: a szocializmus „nem bumm-mal, csak nyüszítéssel” (T. S. Eliot) ért véget. Ám hamar kiderült: megváltást a rendszerváltás sem hozott. Adyt olvasva döbbenhetünk rá, mennyire hasonló mai helyzetünk, s mégis milyen ellentétesen látjuk azt. A tántoríthatatlan hívek számára – kiknek érzéseit foglalta versbe a fűzfapoéta – napjaink Magyarországa sikertörténet. Vagy esetleg a nemzeti szuverenitásért folyó élet-halál küzdelem. Másokat meg a folyamatos kudarc érzése tartja a hatalmában. A mindenfelől ránk zúduló – hol kedvező, hol kedvezőtlen – hírek káosza azonban csak bizonytalanságunkat erősíti. A hitelminősítő nemrég felértékelte hazánkat – hirdeti büszkén a kormány. Közben a hírre – nálunk a leglassúbb a növekedés – válságtanácskozást tartott. Lemaradunk Európában, és romlik a versenyképesség – riadóztat az ellenzék. Mintha elveszett volna minden kapaszkodó. Csak egy a biztos: Komp-ország megint képtelen kikötni a nyugati parton, és ismét Kelet felé veszi útját. Változtassunk hát azon a hagyományos logikán, hogy reményeinket vagy lehangoltságunkat a jövőbe vetítve próbáljunk következtetni arra, mi várhat ránk. Inkább tekintsünk vissza 2100-ból: ha Orbán Viktor négy alapgondolat köré szerveződő elképzelései formálják Magyarországot, képes lesz-e társadalmunk megfelelni a század kihívásainak.

Az első: a jövő kiszámíthatatlan és bármi megtörténhet. A XXI. századra valóban a bizonytalanság és a váratlan veszélyek nyomják rá bélyegüket. Ehhez kell igazítania mindenkinek a viselkedését – az egyéneknek, a vállalatoknak és a nemzeteknek is. Ám az ilyen kaotikus helyzetekben nem merevség, hanem rugalmasság, nem központosítás, hanem decentralizáció, nem a vezetők parancsainak gondolkodás nélküli végrehajtása, hanem a vita és a véleményütköztetés, nem a kudarcok letagadása, hanem a tanulságok levonása szolgálja a jövőt. Ehhez képest az elmúlt hat évben egy merev, sőt kényszerzubbonyként működő intézményrendszer született. A visszacsatolásokat megszüntették, a fékeket kiiktatták, a segítőkész tanács süket fülekre talál. Ily módon a hibák kiigazíthatatlanok. A stabilitás csak látszat, a rendszer alapvetően labilis.

A második: a változások káoszában csak a múlt, az ősök iránymutatásai segíthetnek eligazodni. Ez a feltételezés akkor igaz, ha a környezet kiszámítható, és a változás a múlt nyomvonalát követi. Napjainkat azonban a „precedensnélküliség” jelzőjével illetik, ami gyökeres átalakulásra utal. Ilyen helyzetben a hagyományok nem kínálnak megfelelő támpontot. Még a közelmúlt tudományos elméletei – akár az ortodoxia vagy az unortodoxia – is megtévesztők lehetnek. Ilyenkor az a célravezető, ha lehetővé tesszük, sőt ösztönözzük az egyének, a családok, a kis közösségek, a vállalkozások, a civil szervezetek, sőt akár egy egész nemzet kísérletezését.

Azok járnak el bölcsen, akik új utakkal és megoldásokkal próbálkoznak. Ezzel természetesen kockázatot vállalnak, de ha fel- és beismerik a hibáikat, akkor lehetőségük van újragondolni és kijavítani azokat. Akik viszont a múltra függesztik tekintetüket, képtelenné válnak az alkalmazkodásra. A XXI. században a siker esélyét kínáló társadalmi, gazdasági és politikai struktúrát „fel kell találni”. Ehhez kísérletezni kell, majd a kudarcokból tanulni. Ám 2010 óta éppen azokat az intézményeket szüntették meg vagy fejlesztették vissza – például a szabad sajtót és a kritikus gondolkodást segítő képzést –, amelyek az egyének és a társadalom alkalmazkodását segíthetik.

A harmadik: a nemzet érdeke minden felett, hagyd figyelmen kívül, amit a külvilág fecseg. Ez a gondolat egy olyan – már letűnt – világot tükröz, amikor a szuverenitás valóban azt jelentette: saját határaidon belül azt teszed, amit akarsz, cserébe tudomásul veszed, hogy te sem szólhatsz bele abba, mit tesznek mások a saját portájukon. Ám Európa már régóta „társbérletként” működő kontinens. Két világháború kellett ahhoz, hogy elég sokan megértsék: békét és gyarapodást csak az teremt, ha az országok viszonyát – az egyénekéhez hasonlóan – az „aranyszabály” vezérli: „Azt tedd másnak, amit akarsz, hogy neked tegyenek” (Hillél), „Ne tedd mással, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek” (Jézus). Ha az olvasó inkább a filozófiában hinne, akkor Kant kategorikus imperatívusza szintén az „aranyszabály” parafrázisát kínálja: „Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája az általános törvénykezés elvéül szolgáljon.” S ha valaki csak a matematikában bízna, a játékelmélet bizonyítja: az együttműködésre ítélt partnerek sikerét – szintén az aranyszabályt követő – Tit-for-Tat stratégia kínálja. Vagyis az egymásra utalt egyének, a kooperáló vállalkozások és az együttélésre ítélt államok biztonságot, kiszámíthatóságot, jólétet csak úgy remélhetnek, ha tudomásul veszik: azt kapod vissza, amit mások kapnak tőled. Azzal tehát, hogy Orbán Viktor a nemzeti érdekek korlátlan érvényesítésére törekszik és visszautasítja a külvilág kritikáját, maga hoz létre egy velünk szemben ellenséges környezetet.

A negyedik: csak kulturálisan homogén nemzet képes megmaradni. Orbán Viktor számára az eltérő értékek, a vitatkozó ideológiák és a vélemények sokfélesége széthúzást, „nemzethalált” jelent. A tudomány és a történelem azonban arra tanít, hogy alapvető és kiszámíthatatlan változások idején – lásd Orbán Viktor első szabálya – a túlélést jobban szolgálja a sokféleség, mint a homogenitás. A krízis körülményei között az alkalmazkodóképességet éppen a viselkedésbeli változatosság támogatja. A történelem is azt tanúsítja, hogy azok a közösségek váltak sikeressé és fejlődtek a legdinamikusabban, amelyek kultúrák találkozásánál éltek. Akik elzárkóztak a találkozástól vagy történelmi véletlen folytán elszigetelődtek, megrekedtek és elmaradtak. A globális világban ez még inkább igaz: a fennmaradást a nyitottság, a más gondolatok, szokások, tapasztalatok befogadása és nem a befelé fordulás kínálja.

A XXI. században – miként sokszor történelmünk során – ismét a történelem nyitott kapuja előtt toporgunk. Az ellenzék dühödten, a kormánypártiak vakhittel szemlélik, hogy Orbán Viktort zsigeri reflexei nem engedik letérni a sorstragédiák nyomvonaláról. A hübrisz az 1990-es évek elején bukkant elő, amikor Orbán képtelen volt ellenállni az önhittség csábításának: úgy vélte, látja a jövőt, és egyedül ő rendeltetett megoldani a nemzet problémáit. A sorstragédia második felvonása – az até – a XXI. század fordulóján kezdődött. Elhatalmasodó elvakultsága megakadályozta, hogy észrevegye, mikor kell – a nemzet érdekében – a Fideszen belül, az országon belül és Európán belül együttműködni és lemondani arról, amit az önhittsége sugall.

Napjainkban – a harmadik felvonás közepén – az eseményeket már a nemezis mozgatja. Egyelőre azonban csak az bizonyos: a bűnhődés elkerülhetetlen, de az nem elsősorban a főszereplőt, hanem az egész közösségét sújtja majd. Ne legyenek illúzióink: miként a történelemben annyiszor, megint a nemzet húzza a rövidebbet. S bár lesznek, akik ismét másokat, esetleg az isteneket vagy magát a történelmet hibáztatják, az Euró­pai Unió és Magyarország polgáraiként csak önmagunknak tehetünk szemrehányást. Mi választottuk és mi tartjuk hatalmon azokat a vezetőket, akiknek önhittsége, ostobasága és elvakultsága ismét a történelem vakvágányára vezéreli a nemzetet. A következményeket és a csapásokat kénytelen lesz az összes magyar elszenvedni.

S hogy miért vagyunk mi a felelősek? Azért, mert – Erdős Virág dalának visszatérő refrénjével – hagytuk! Hagytuk, hogy félrevezessenek, hogy elhitessék velünk, nincs más lehetőség, és beletörődtünk, hogy életünkről ismét az erőszakosak és az önzők döntsenek helyettünk.

A szerző közgazdász

*

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.