galéria megtekintése

Elszámoltatnak a környezetvédők

Az írás a Népszabadság
2014. 05. 08. számában
jelent meg.

Jánossy András
Népszabadság

Az alábbiakban a környezetvédő szervezetek április végi országos találkozóján Paks 2. ügyében elfogadott állásfoglalást ismertetem mint a javaslatot előterjesztő szekció vezetője.

Marabu rajza
Az országos találkozó abból a megállapításból indult ki, hogy az energiapolitika kérdésében nincsen alapvető ellentét a környezetvédelmi és az energetikai szakma között, és Paks 2. kérdésében a szakszerűség és az ország hosszú távú érdekei iránti elkötelezettség áll szemben a hiányos felkészültséggel és az egyéni érdekek törvénytelen eszközökkel való érvényesítésével. Ezek következtében álltak elő azok az abszurditások, amelyek kiváltották az állásfoglalásbeli kezdeményezéseket.

Az abszurditások egyikéről már én is írtam e lap hasábjain („Paks–Nagymaros”, április 22.): képviselők egy csoportja 2008 márciusában olyan módosítást terjesztett be energiapolitikai országgyűlési határozati javaslatnak a szaktárca által benyújtott tervezetéhez, amely egyebek között törölte a szövegből, hogy a kormány kezdje meg az „esetlegesen szükségessé váló, a jelenlegieket kiváltó” új atomerőművi kapacitások döntés-előkészítő munkáit – azaz a kapacitások majdani pótlása helyett azok mielőbbi megduplázását íratták elő az Országgyűléssel.

Az új szöveg pártalapon történt megszavaztatásával arra kényszerítették az energetikát, hogy azon időszak során, ameddig még nem kerül sor a meglévő paksi atomreaktorblokkok élettartamának lejártával azok végleges kivonására az időnkénti többletteljesítmény lekezelésére vagy az atomerőmű működését csökkentsék esetenként a felére, ily módon jelentős veszteséget okozva, vagy drága és később feleslegessé váló beruházásokkal biztosítsák a párhuzamos működtetés feltételeit.

 

Ekképp a Paks 2.-projekt ráfizetéses az országnak. Az állásfoglalás ezért felhívja az Állami Számvevőszék elnökét és a legfőbb ügyészt annak kivizsgálására, hogy milyen célból és milyen érdekből került az Országgyűlés elé a kellő időbeli kapacitáshelyettesítés helyett a mielőbbi kapacitásbővítést előíró koncepció.

A dokumentum egy másik, származékos abszurditásra is felhívja az ellenőrző, illetve nyomozó szervek figyelmét. Nevezetesen arra, hogy – ha már eldőlt, hogy az ország a kieső kapacitásokat majd nukleáris kapacitások beállításával pótolja (ami nem az egyetlen lehetséges megoldás) – a beruházás tíz évvel való előrébb hozatala következtében ellehetetlenült vagy legalábbis nehézzé vált, hogy erre a célra az ország a környezetvédelmi és gazdaságossági okokból előnyösebb korszerű, úgynevezett negyedik generációs blokkokat szerezzen be.

További abszurdum, hogy a bővítéshez – tehát nem a korszerűbb negyedik generációssal való, a kellő időben történő helyettesítéshez! – a tenderdokumentáció elkészült, a tendert mégsem írták ki, jóllehet az összeállításában részt vevő szakértők a tendereztetéstől azt várták, hogy a Roszatom által szállíthatóknál mintegy 17,5–26 százalékkal olcsóbb és azoknál megbízhatóbb, a hazai villamosenergia-rendszerbe rugalmasabban beilleszthető atomreaktorblokkokra érkezik ajánlat a piac más szereplőitől.

Az orosz reaktortípus egyik legfőbb gyengesége ugyanis az, hogy a teljesítményét nem lehet gyorsan szabályozni, és így nem lehet kellőképpen követni vele a villamosenergia-rendszerben fellépő fogyasztási és termelési ingadozásokat. Az OT szükségesnek érezte, hogy felhívja a legfőbb ügyészt annak kivizsgálására, hogy az új blokkok beszerzésére a tender kiírása kinek a döntése folytán maradt el (immár egy másik pártszövetség utólagos egyetértésével).

Nem büntető-, hanem közjogi probléma, hogy fennáll a szerződést kihirdető törvény alaptörvény-ellenessége mind tartalmi, mind az elfogadásával kapcsolatos eljárási okokból. Emiatt az állásfoglalás felhívja az alapvető jogok biztosát és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettest, hogy kezdeményezzék az Alkotmánybíróságnál „a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről” elfogadott 2014. évi II. törvénynek az alaptörvénnyel való összhangja felülvizsgálatát.

Magával az egyezménnyel pedig nemzetközi jogi problémák vannak. Így például a megállapodás ránk nézve kötelező hatályát az ország a szerződéskötési hatáskörre vonatkozó alapvető fontosságú belső jogi rendelkezések – egyebek között a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, továbbá az alaptörvény – szemmel látható megsértésével ismerte el.

Továbbá Magyarországot az orosz partner megtévesztette, mivel az egyezmény keretében megépítendő reaktorblokkokkal kapcsolatban olyan paramétereket ígért, például a teljesítményváltoztatás sebességére vonatkozólag, amelyekről utóbb orosz műszaki szakemberek is kijelentették, hogy teljesíthetetlenek. Ezekre való tekintettel az országos találkozó felhívja a kormányt, hogy érvénytelenítse az egyezmény Magyarországra nézve kötelező hatályának az elismerését. (Erre a szerződések jogáról szóló 1969-ben kelt, ún. bécsi egyezmény ad lehetőséget.)

E lépés megoldási lehetőséget teremtene a problémákra. De a javaslat esetleges elutasítására gondolva az országos találkozó felhívja a kormányt, hogy amennyiben nem érvényteleníti az egyezményt, hanem fenntartja annak hatályát, úgy hozza nyilvánosságra a teljes tenderdokumentációt.

A tenderdokumentáció nyilvánosságra hozatalát az országos találkozó nem önmagáért követeli (a kormány következetesen abszurd magatartása esetére). Ellenkezőleg, az állásfoglalás felhívja a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy – a magyar energetikai, környezetvédelmi és közgazdasági szakma hazai becsületének és nemzetközi hírnevének védelmében – véleményeztesse a tenderdokumentációt és az egyezményt olyan, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és a nagy nemzetközi környezetvédő szervezetek által egyaránt elismert nyugati szakemberekkel, akiknek nincs és nem is volt semmilyen üzleti kapcsolatuk a Magyar Villamos Művek Zrt.-vel, a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel vagy a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-vel, illetve az ezekkel gazdasági kapcsolatban álló hazai vagy külföldi cégekkel.

Az országos találkozó foglalkozott a másik, a magyar és az orosz kormány közötti, a paksi atomerőműfejlesztés finanszírozását szolgáló államközi hitelmegállapodás ügyével is. Ugyanis az előirányzott nagy összegű hitelfelvétel ellentétes az Alaptörvény 37. cikk (3) bekezdésével, amely előírja, hogy „mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja (...) a központi költségvetés végrehajtása során nem vehető fel olyan kölcsön, és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség, amelynek következtében az államadósságnak a teljes hazai össztermékhez viszonyított aránya a megelőző évben fennállóhoz képest növekedne”.

Erre való tekintettel az állásfoglalás felhívja a kormányt – illetve amennyiben a megállapodás kötelező hatályának elismerésére az Ország gyűlés ad majd felhatalmazást a köztársasági elnöknek, úgy az államfőt –, hogy az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 23. § (4) bekezdése alkalmazásával kérjék az Alkotmánybíróságtól a hitelmegállapodás alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatát. (Láttuk fentebb, a kormány –amennyiben kitart az abszurd Paks 2.-terv mellett – rákényszerülhet arra, hogy további hiteleket is felvegyen. Miként április 22-én megírtam: hasonló összegben.)

Az Állásfoglalás utolsó pontjában az országos találkozó felhívja az Országgyűlést, hogy még az idén törvényi úton biztosítsa, hogy Magyarországon új atomreaktor vagy egyéb nukleáris létesítmény – továbbá nukleárisüzemanyag-szállító, illetve -tároló – csak abban az esetben kaphasson engedélyt, és meglévő atomreaktor vagy egyéb nukleáris létesítmény 2019. december 31-ét követően csak abban az esetben üzemelhessen, ha az atomenergia alkalmazója az esetleges nukleáris baleset következtében fellépő károk teljes mértékben való megtérítéséhez elégséges elkülönített alappal vagy biztosítással rendelkezik.

* A szerző közgazdász.

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.