galéria megtekintése

Kassák mint publicista

0 komment

Heimer György

Kassák Lajos, a magyar avantgárd vezéralakja nem csak a szépirodalomban és a képzőművészetben alkotott maradandót. Munkásságának avatott ismerője, Standeisky Éva úgy tartja, hogy publicisztikai írásai napjainkban is tanulságosak, s fontos lenne összegyűjtve, önálló kötetben kiadni azokat.

– Kassák Lajos a napi sajtónak is sokat írt – különösen 1945-ben, amikor újrakezdődött a háború után a közélet –, csak úgy ontotta magából politikai tárgyú újságcikkeit. Míves sorai akár ma is íródhattak volna. Ennyire nem változott ez a magyar világ?

Zinner Erzsébet / MTI

– A magyar irodalomban nem megy ritkaságszámba, hogy az írók, költők, köztük Kassák, publicisztikát is írjanak. Az 1945-ös esztendő második fele különösen izgalmas, szép, új világot ígérő időszak volt, amelyet a háború utáni élni akarás, pezsgő vitaszellem, a jövő iránti nyitottság jellemzett. Szót értettek egymással a szellem eltérő irányultságú emberei. Mindenki – Szekfű Gyulától Kovács Imrén és Márai Sándoron át Kassákig – a legjobbat akarta betenni a közösbe, hogy végre demokratikus politikai-társadalmi rend születhessen. És valóban: ez a rövid, a politikában 1946 tavaszáig, a kultúrában egy-két évvel tovább tartó nagy történelmi forduló az 1989-es rendszerváltás körüli évek eufóriáját idézi föl. Amikor Kassák publicisztikájáról beszélek, elsősorban a jobbára feledésbe merült 1945-ös írásait tartom üzenetértékűnek.

 

– Miért? Miről, s milyen lapoknak írt Kassák?

– Műfajilag és tematikailag is rendkívül változatosan írt. Újságcikkei között van demokráciát féltő vezércikk, gunyoros karcolat, lírai életkép vagy éppenséggel a publicisztika és az értekező próza határterületén mozgó esszé. Sokatmondó, hogy egyszerre több napilapnak is dolgozott. Éppen úgy írt a szociáldemokrata Népszavának, mint a kisgazdapárti Kis Újság vagy a liberális, nyugatias, polgári irányultságú Világ számára. Akkoriban az olyan szellemileg független, szabadon gondolkodó írástudó, mint Kassák – a működő többpárti demokrácia jegyében – magáénak érezhette mindhárom lapot. Kevésbé tájékozott olvasói nem is igen tudhatták, hogy a cikkszerző a század eleji magyar avantgárd vezéralakja. Írásai azért érinthették meg a korabeli újságolvasókat, mert az ő nyelvükön szólt, akár a politika vitás fejleményeiről, akár az élet apró dolgairól írt.

– Kassák 1945-ös publicisztikái nem előzmény nélküliek, és nem is választhatók el életútjától. Attól, ahogy a XX. század elején induló anarchista-szocia­lista autodidaktából az évtizedek során nemcsak sokoldalú művész, hanem független értelmiségi, a szó eredeti értelmében polgár lett. Hogyan tükröződik vissza ez az eszmei átalakulás a „hírlapíró” Kassák cikkeiben?

– A szegénysorból származó, lakatosinasból lett költő, író festő, lapkiadó-szerkesztő, műfordító és irodalomszervező – aki vasszorgalommal formálta magát alkotó művésszé – fiatalemberként, az első világháború szörnyűségeit látva jutott arra a következtetésre, hogy csak az emberek átformálásával lehet a régi világot átalakítani, s ehhez az aktivista művészet és a világmegváltó radikális szocialista eszme összekapcsolását gondolta eszközül. Lapkiadóként, íróként és a plakátcenzúra-osztály munkatársaként cselekvően támogatta a Tanácsköztársaságot, ám hamar összerúgta a port annak vezetőjével, Kun Bélával, aki burzsoá dekadenciának minősítette az autonóm új művészetet, s az alkotóktól politikai propagandát követelt. Ez viszont bőszítette Kassákot. Tiltakozott az ellen, hogy a művészetet bárki is a politika szolgálólányává silányítsa. Az európai forradalmi hullám elültével fokozatosan kiábrándult a szerinte rosszul politizáló baloldali pártokból. „Amit eddig a marxizmusból tanultam, annak alapján úgy vélem, a kommunista párt csakúgy mint a szociáldemokrata párt, nem egyéb gyakorlati eszközöknél, és bizonyos körülmények között, bizonyos emberek vezetésével egyik éppoly káros munkát végezhet az eszme égisze alatt, mint a másik” – írja az ekkoriban született Egy ember élete című önéletrajzi regényében.

– Kassák mégis egész életében szocialistának vallotta magát, jóllehet írásaiból kiderül, hitvallásának nem sok köze volt a kommunista tantéte­lekhez.

– Számára a szocializmus az volt, ami az azóta elkoptatott szó eredeti jelentésében benne van: társadalmiság. Nyitottság a közösség problémái iránt, szolidaritás az elesettekkel, a kiszolgáltatottakkal, a szegényekkel. Szocializmusfelfogásának köze van az istenhithez is. A vallás ellen a katolikus szellemben nevelt Kassák gyermekkorából kilépve hevesen lázadt. Világértelmezése ugyanakkor – s ez idős korában még inkább szembetűnő – keresztény szellemiségű. E ponton térnék ki a második világháború előtti években született publicisztikájára, mindenekelőtt a Pesti Naplóban és saját folyóiratában, a Munkában megjelenő korértelmező, a baloldali pártok egymás elleni harcát elítélő, a Szovjetuniót bíráló, valamint a növekvő fasiszta veszélyre figyelmeztető írásaira. Hitvallását 1937-es, levélformában írt önvallomáskötetében így fogalmazza meg: „Én sem a jobb-, sem a baloldalhoz nem tartozom, egyszerűen csak az emberekhez tartozom, aki magam is vagyok. Anélkül, hogy jobbra vagy balra tántorognék, egyenesen előretörekszem. Nem csinálok osztálypolitikát, mert ellene vagyok minden egyéni és osztályuralomnak.” 1945-ben került az olvasók elé háborús naplója, a Kis könyv haldoklásunk emlékére, amelynek miniesszéiben az író a körülötte zajló eseményekre reagál. Szó esik bennük egyebek mellett a budapesti ostrom megpróbáltatásairól, a zsidók szenvedéseiről.

– Beszélgetésünk elején utalt arra, hogy az 1945-ös év forgataga a publicista Kassákot is magával ragadta. A napilapoknak írott cikkeiben mihez szólt hozzá?

– Sokakhoz hasonlóan őt is nagyon izgatta a demokrácia megvalósíthatósága. Azt hangoztatta, hogy tegyük félre ellentéteinket, éljünk a saját korunk nyújtotta lehetőségekkel, és segítsük létrehozni a szabad emberhez méltó viszonyokat. Arra is buzdította olvasóit, hogy merjenek bátrak lenni, gondolkozzanak, ne dőljenek be a pártvezérek hangzatos szólamainak. Legyenek kritikusak a különböző nézetekkel, politikai befolyásokkal szemben. „A társadalomfejlődésben nagyon elmaradtunk” – írja 1945 júniusának közepén a Világ vezércikkében, majd így folytatja: „Ez az ország egyelőre még nem a demokrácia földje (…) hosszú idő kell ahhoz, hogy kiheverhesse a politikai meghasonlást, a gazdasági csődöt és a nagyon mélyre szivárgott szellemi fertőzést.” Az írót nyugtalanította az is, hogy a koalícióban kormányzó politikai pártok olyan ügyekbe is beleszólnak, amelyeknél nincs semmi keresnivalójuk: a bekebelezett nemzeti bizottságok révén befolyásolják az önkormányzatokat és kiszolgáltatják az igazságszolgáltatást a pártpolitikának. A korban még egy munkahely elnyerése is attól függött, hogy ki melyik pártnak a tagja.

Egy ember élete

Kassák Lajoson kívül nincs még egy olyan magyar alkotó, aki annyira magáénak vallotta volna a XX. század elején feltűnt forradalmian új izmusokat, az expresszionizmus, a futurizmus, a dadaizmus és a konstruktivizmus stílusirányzatait. A ló meghal, a madarak kirepülnek című költeménye egyike a legismertebbeknek, szépprózájából pedig az 1927 és 1935 között írt Egy ember élete című önéletrajzi regénye a legolvasottabb. Szerkesztőként 1915-ben jelentette meg az első – háborúellenes írásai miatt betiltott – Tett című folyóiratát. 1920 és 1926 közötti bécsi emigrációjában folytatta MA című, korszakos jelentőségű avantgárd lapjának kiadását. Hazatérése után Dokumentum, majd Munka címmel alapított lapot.

A második világháborút követően elsősorban az ő nevéhez köthető az 1948-ig megjelenő Alkotás és a Kortárs című folyóirat. Szépprózájának és költészetének gazdagságát több mint félszáz kiadott kötet jelzi, de emellett képzőművészként is maradandót alkotott: képarchitektúrának nevezett rajzai-festményei a magyar képzőművészet becses darabjai közé tartoznak. Akit mélyebben érdekel Kassák, érdemes ellátogatnia az óbudai Kassák Múzeumba (www.kassakmuzeum.hu), ahol gazdagon illusztrált kiállításon követheti a magyar avantgárd prófétájának életét, munkásságát.

Nem a többpártiság volt ellenére, hanem az élet minden területén eluralkodó pártbefolyás. Ebben az időszakban hárommillió párttagot tartottak nyilván, ami egyértelműen mutatja a túlpártosodás veszélyét. Kassák, mint korábbi életszakaszaiban, 1945-ben is nagy reményeket fűzött az ifjúsághoz. Úgy gondolta, hogy az idősebbek már nemigen tudnak változtatni begyöpösödött gondolkodásmódjukon, s ez nehezíti a kívánatos demokratikus magatartási módok elsajátítását. A Horthy-korban félrenevelt fiatalok szerinte neveléssel, példamutatással még alakíthatók. Hasonlóan a korabeli szellemi élet legkiválóbbjaihoz meg akarta újítani az iskolai és az iskolán kívüli oktatást. Az önálló gondolkodást, az értékválasztási lehetőségek bővítését, a kreatív közéletiséget tartotta kívánatosnak, amiről a mai tanár- és diákmegmozdulások is eszünkbe juthatnak.

– A demokratizálódási remények azonban röpke néhány év után szertefoszlottak, s Kassákot is elhallgatatták. Írt még ezután a sajtónak?

– Az ellentmondásos demokratizálódási folyamatot az 1947-es országgyűlési választáson teljhatalmat szerzett kommunista párt már korábban zátonyra futtatta. Az már csak a zsákutcás magyar történelem része, hogy most, csaknem hét évtizeddel később, úgy tűnik, az ellentétes oldalról fenyegeti veszély a demokráciát. Kassák a Rákosi-diktatúra alatt belső száműzetésbe kényszerült, s a Kádár-korban is mellőzött maradt. Igaz, akkor ismét megjelenhettek – ha nem is a maguk teljességében – régi és új versei, regényei. A rezsim kultúrpolitikájának tűrt kategó­riájába került íróként és képzőművészként egyaránt. A rendszer konszolidálódásának jeleként 1965-ben, halála előtt két évvel Kossuth-díjat adtak neki. Publicisztikát nem írt többé. A minőségi újságíráshoz hiányoztak azok a politikai-társadalmi feltételek, mindenekelőtt a hatékony közéleti szereplés lehetőségei, amelyek Kassák életében utoljára 1945-ben voltak ­adottak.

Névjegy

Standeisky Éva

1971-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett történelem–orosz szakos tanári diplomát. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, címzetes egyetemi tanár. Érdeklődésének középpontjában a szellemi elit és a hatalom kapcsolata, valamint a XX. század nagy történelmi fordulóinak a társadalomra gyakorolt hatása áll. E tárgykörökben számos tanulmányt és több könyvet publikált, a legutóbbi nemrég látott napvilágot Demokrácia negyvenötben címmel. Kassák Lajosról 2007-ben jelent meg kötete. Szívügyének tekinti, hogy kiadót találjon Kassák publicisztikai írásainak megjelentetésére.Kassák Lajos számára a szocializmus az volt, ami: társadalmiság

Bejelentkezés
Bejelentkezés Bejelentkezés Facebook azonosítóval

Regisztrálok E-mail aktiválás Jelszóemlékeztető

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.