A diákutak árát ap­rán­ként rak­ja ös­­sze a csa­lád

Nem­ré­gi­ben egy egész szín­ház­ter­met töl­töt­tek meg azok­kal a pe­da­gó­gu­sok­kal, szü­lők­kel és más ven­dé­gek­kel, akik az el­múlt ti­zen­öt év­ben ré­sze­sei vol­tak an­nak, hogy ta­nít­vá­nya­ik, gye­re­ke­ik meg­is­mer­het­ték Lon­dont, Skó­ci­át, a brit élet­for­mát, a mú­ze­u­mo­kat, és a nyel­vet is gya­ko­rol­hat­ták.

A 15 éves szü­le­tés­nap­ját ün­nep­lő Student Lines Di­ák­uta­zá­si Iro­da ki­fe­je­zet­ten er­re spe­ci­a­li­zá­ló­dott. Sok ezer ál­ta­lá­nos és kö­zép­is­ko­lai di­ák ju­tott el ve­lük Nagy-Bri­tan­ni­á­ba, és is­mer­het­te meg Ang­lia és Skó­cia leg­szebb tá­ja­it, Wa­les vá­ra­it, a Brit-szi­ge­tek vi­lág­örök­sé­ge­it és Lon­don ne­ve­ze­tes­sé­ge­it.

A prog­ra­mo­kat úgy szer­ve­zik, hogy a cso­por­to­kat kí­sé­rő pe­da­gó­gu­sok­nak kül­föld­ön már nem kell a szer­ve­zés­sel fog­lal­koz­ni­uk, és a szer­ve­zők ké­ré­sé­nek meg­fe­le­lõően ala­kít­ják az úti prog­ra­mot.

Az utak­ra úgy le­het be­fi­zet­ni, hogy le­he­tő­leg ne ter­hel­je meg túl­sá­go­san a csa­lá­do­kat. A je­lent­ke­zés­kor elő­le­get kér­nek, és több hó­nap áll ren­del­ke­zés­re ah­hoz, hogy a tel­jes ös­­sze­get ki­egyen­lít­sék. Az is­ko­lák - ahogy ezt egy ta­pasz­talt kö­zép­is­ko­lai ta­nár me­sél­te, aki már ma­ga is részt vett di­ák­ja­i­val egy skó­ci­ai uta­zá­son - már a tan­év ele­jén el­kez­dik gyűj­te­ni a pénzt.

Nem kis fel­adat ez a pe­da­gó­gus­nak, aki­nek pon­to­san nyo­mon kell kö­vet­nie, ki fi­ze­tett már, ki nem, és őriz­nie kell a gye­re­kek pén­zét a be­fi­ze­té­sig. Az is nagy fe­le­lős­sé­get ró a ta­ná­rok­ra, hogy egy ilyen hos­­szú, bu­szos úton fo­lya­ma­to­san fi­gyel­je­nek va­la­men­­nyi gye­rek­re, ép­sé­gük­re, hol­mi­juk­ra, és - ter­mé­sze­te­sen - gya­ra­pít­sák a tu­dá­su­kat. Egy ilyen út te­hát a pe­da­gó­gus­nak in­kább pró­ba­té­tel, mint ki­kap­cso­ló­dás. De a gye­re­kek­nek élet­re szó­ló él­ményt ad, a vi­lág­lá­tás örö­mét. És azt a nyel­vi több­le­tet, amit iga­zán csak az adott or­szág­ban szer­zett ta­pasz­ta­la­tok­kal le­het erő­sí­te­ni.

A cso­por­tok vé­gig bus­­szal utaz­nak, így tö­meg­köz­le­ke­dés­re nem kell köl­te­ni. A szál­lás gyak­ran úgy­ne­ve­zett mo­bil-home-okban, 6-8 sze­mé­lyes kom­for­tos la­kó­ko­csik­ban van, de a gye­re­kek mel­lé ál­ta­lá­ban ke­rül egy-egy fel­nőtt. A költ­sé­ge­ket az­zal is igye­kez­nek csök­ken­te­ni, hogy Ma­gyar­or­szág­ról is visz­nek élel­mi­szert, per­sze te­jet, ke­nye­ret hely­ben vá­sá­rol­nak.

Van­nak olyan utak is, ame­lyek so­rán csa­lá­dok­nál szál­lá­sol­ják el a di­á­ko­kat. Ez még job­ban se­gí­ti a nyelv­gya­kor­lást. Skó­ci­á­ban egy éj­sza­kát egy kas­tély­ban töl­te­nek, amely di­ák­szál­ló­ként mű­kö­dik. Rit­kán ada­tik meg ilyen él­mény egy gye­rek­nek.

Top cikkek
Érdemes elolvasni
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.