Nem Lánczi András tudományos kvalitásairól szól a vita

Mi az elkeserítőbb mai közállapotainkban: a tudatlan csürhe erőszakoskodása az utcán, vagy a szavainak súlyát pontosan felmérő intézetvezető reményeim szerint mások számára is szalonképtelen zsidózása? - kérdezte Halmai Gábor.


Halmai Gábor "Szalonzsidózás" című glosszája az ÉS 39. számában jelent meg:
"Az MTV A szólás szabadsága szeptember 21-i adásában Baló György két társadalomtudóst kérdez a képernyőn is bemutatott előző napi újabb Szabadság téri erőszakos események lehetséges magyarázatáról."
A két vendég Lánczi András egyetemi tanár, a Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének vezetője és Tamás Pál szociológus.
Lánczi produkciójáról ezt írta Halmai Gábor:
"...érvei fogytával a vezető politológus egy történettel fejezi be a beszélgetést. Minapi bostoni útján egy német professzor panaszkodott neki a nácikkal azonosított németek amerikai kirekesztéséről, majd az amerikai egyetemi közeg be nem vallott antiszemitizmusáról. A történet és annak nehezen megfejthető kapcsolata a beszélgetés témájával sokkolja a műsorvezetőt is: "ez olyan súlyos, hogy erre most ne reagáljunk... várjuk önöket máskor is". Magam még egy ideig bambán bámulok a képernyőre, és amerikai egyetemi élményeim jutnak eszembe, ahol - köztük az Einsteint örömmel befogadó Princetonban - soha nem tapasztaltam sem németellenességet, sem antiszemitizmust. Azután azon töprengek, vajon mi az elkeserítőbb mai közállapotainkban: a nyilvánvalóan tudatlan csürhe értelmetlen erőszakoskodása az utcán, vagy a szavainak súlyát pontosan felmérő intézetvezető reményeim szerint mások számára is szalonképtelen zsidózása." A teljes szöveg itt olvasható>>>>>

Balázs Zoltán; Hörcher Ferenc; Karácsony András; Körösényi András; Magyarics Tamás; Mezei Balázs; Molnár Attila Károly tiltakozó levele a hetilap 41. számában jelent meg:
"Megdöbbentett bennünket Halmai Gábornak az ÉS 2008. évi 39. számában megjelent glosszája, amelyben zsidózással vádolta meg, hamisan, Lánczi Andrást. Halmai az MTV A szólás szabadsága című műsorban elhangzottakra hivatkozva tette súlyos, becsületsértő kijelentését. Cikkében felidézte a beszélgetés néhány elemét, többször kifejezve rosszallását Lánczi András egy stúdióbeszélgetésben elhangzott politikai véleményére és helyzetértékelésére vonatkozóan. Miután kifejtette, hogy szerinte Lánczi helytelenül ítélte meg az utcai politikai radikalizmus okait, írását azzal a váratlan és megbélyegző fordulattal zárta, hogy Lánczi fejtegetése úgymond "szalonképtelen zsidózás", vagyis ebbe az eufemisztikus kifejezésbe csomagolva burkoltan leantiszemitázta. Lánczi András közismert és megbecsült társadalomtudós, filozófus, szakmabeli kollegánk, aki rendszeresen részt vesz a közéletben. Politikai véleménye természetesen vitatható, miként bárkié. A Halmai által sugallt vád azonban hamis, hazug, minden alapot nélkülöz. Halmai nem vitatkozik, érvel, hanem megbélyegez - és ezzel kirekeszti áldozatát. Eljárása mélységesen felháborító."
A teljes szöveg>>>>>

Halmai Gábor Két nyilatkozat után - (még mindig) magyarázatra várva:

"Komoly vihart arattam az ÉS 39. számában megjelent glosszámmal, amelyben szalonzsidózásként értékeltem Lánczi Andrásnak az MTV A szólás szabadsága szeptember 21-i adásában elhangzott egyes szavait. A múlt heti számban három folyóirat-szerkesztőség és egy alapítvány nevében vádoltak meg azzal, hogy írásomban az antiszemitizmust politikai bunkóként használtam. Csakhogy én az antiszemitizmust egyáltalán nem említettem Lánczi András szavaival kapcsolatban. Ennél kevesebbet állítottam, azt, hogy Lánczi (szalon)zsidózott. Ugyebár a kettő nem ugyanaz, nem minden zsidózó antiszemita. Hét tanult kollégámnak ebben a számban megjelent levele érzékelve a különbséget - már "csak" burkolt antiszemitázást ró a terhemre. Mindkét tiltakozás kiindulópontja, hogy értékítéletem minden alapot nélkülöző csúsztatás. De ha ez így van, akkor vajon miért nem szerepel egyik levélben sem egyetlen érv azzal kapcsolatban, hogy mit ferdítettem el Lánczi mondanivalójából. Az egyetemi kollégák érvelése csak azt az egyetlen momentumot felejti el felidézni a szövegből, amellyel kapcsolatban a valóban súlyos kritikát megfogalmaztam. Nem feltételezem bírálóimról, hogy nem olvasták figyelmesen glosszámat, de azt sem, hogy ne nézték volna meg legalább utólag az ominózus tévéműsort. Tehát, hogy ismét világossá tegyem, a zsidózás Lánczinak a beszélgetés végén elmondott következő történetére vonatkozott: "én most jártam Bostonban egy konferencián, ahol megismerkedtem egy német professzorral, nagyon erős lesz, amit mondani fogok, de nagyon is idetartozik. Elmondta nekem, hogy milyen nehéz volt németnek Amerikában ösztöndíjasnak lenni. Mindenki, gyakorlatilag ki nem mondva, kiközösítették, merthogy ő német, tehát fasiszta. De azt mondja, hogy ennél sokkal nehezebb volt az, amikor a különböző professzorok elsugdosták neki, hogy mit gondolnak a zsidókról. És azt mondta ez a német ember, hogy ez volt a legnehezebb. A tanulság levonását mindenkinek a gondolkodására bízom."
A teljes szöveg>>>>>>

Buda Péter: Embert barátjáról:
"Komoly, mondhatni fajsúlyos szereplőkkel zajló vitát váltott ki az ÉS hasábjain Lánczi András egyik köztelevíziós szereplése során elhangzott gondolatfutama, melynek során a konzervatív filozófus azzal vélte csökkenteni a hazai antiszemita tendenciák jelentőségét, hogy friss amerikai tapasztalataira hivatkozva kijelentette: az Egyesült Államok egyetemi köreiben a németek lefasisztázásánál (!) - ahogyan azt neki csak súgva merte valaki elmondani - csak a zsidókkal szembeni berzenkedés a nagyobb. Lánczi a tanulságok levonását a nézőkre bízza. A meghökkent néző mindezek után nem gondolhat másra, minthogy a zsidók táplálják az előítéletet a német kutatókkal szemben a keleti part tudományos fellegváraiban, miközben - egyébként éppen emiatt is - a valódi ellenszenv éppen ellenük irányul. Minthogy a tanulságok levonását Lánczi a nézőre bízza, így pontosan nem tudhatjuk: vajon szerinte joggal-é vagy sem? A hazai viszonyokból kiindulva - ahol előkelőbb szalonokban is gyakorta hallott érv az, hogy az antiszemitizmus folyamatos felemlegetése valójában politikai trükk és eszköz, egyfajta biznisz, piáreszköz annak érdekében, hogy a zsidók jogosulatlan előnyökhöz jussanak - bizony a konzervatív filozófus mondatai nyomán legalábbis megakad az ember lélegzete. A Lánczi András tudományos kvalitásait védelmező - ám a konkrét problémát nem érintő apológiák helyett - joggal várható hát, hogy a filozófus magyarázza meg szándékosan sejtelmesnek szánt mondatait. Megjegyzem, ez nem lesz könnyű feladat."
A teljes szöveg itt olvasható>>>>>

A lap 42. számában Gábor Görgy és Tamás Gáspár Miklós szólt hozzá ehhez a vitához.

Gábor György: Privát nyilatkozat:
"Lánczi, a társadalomtudós és filozófus nyilván maga is tudja, mekkora jelentésbeli különbség van a két állítás között: valahol van antiszemitizmus, vagy valahol antiszemitizmus van. Mert az igaz lehet, hogy mindenhol van antiszemitizmus, de Lánczi - nem véletlenül - az ellenkezőjét igyekszik bizonyítani annak, mint amit állít: nem azt, hogy az USA-ban van antiszemitizmus, hanem azt, hogy az USA-ban antiszemitizmus van. Fülbe gyónva, suttogva, német (azaz náci) idegeneknek bevallva. Lánczi nemcsak relativizál (mi ehhez képest a magyarországi állapot, ahol legalább nyíltan megvallhatjuk antiszemitizmusunkat), hanem csúnyácskán csúsztat: nem azt mondja, hogy az USA-ban is virulens, létezik, de csak sporadikus módon, szórványosan, miközben nincs helye a politikai közbeszédben, nincs helye a mainstream sajtóban és a politikai gondolkodásban, de még a közbeszédben sem. Ezzel szemben ezt sugallja: az USA-ban antiszemitizmus van, fű alatt terjed, s szinte kizárólag német náciknak bevallva.
(...) "És végezetül: honi állapotunkban új szellemi csemegének ígérkezik, hogy ha ezt követően egy filozófus mond valamit (s most érdektelen, hogy zseniálisat vagy ostobaságot), majd állítását valaki megbírálja, akkor a filozófus barátai és üzletfelei azonmód összezárnak, felhorkannak és nyilatkozatot tesznek közzé a filozófus védelmében. Nem a filozófus védi meg magát, szakmájának ősi kelléktárával, racionális érvekkel, szövegelemzéssel stb., hanem szellemi holdudvara áll ki mellette, nyilatkozatban hangsúlyozva a kolléga emberi értékeit, nagyságát: hogy szalvétát használ, és nem eszi le magát. Minthogy jelen esetben a nyilatkozat aláírói nem a filozófus gondolatait védték, hanem Lánczit, az embert, így vegyük olybá, hogy Lánczi szalonzsidózása nem is filozófusi, hanem emberi munkásságának részét képezi."
A teljes szöveg>>>>>

Tamás Gáspár Miklós: Lánczi Andrásról:
"Halmai Gábor az ÉS-ben, Ungvári Tamás a 168 Órában zsidózással vádolta, tehát nagyjából antiszemitának nevezte Lánczi András kollégánkat. Mi történt? Lánczi András nyilatkozatában, majd cikkében mellékesen idézte egy amerikai tanártársát, aki szerint német- és zsidóellenesség tapasztalható az észak-amerikai egyetemeken. Halmai Gábor és Ungvári Tamás joggal szögezi le, hogy ez sületlenség. Hozzájuk hasonlóan én is sokfelé, sok egyetemen tanítottam, adtam elő, kutattam Észak-Amerikában (tehát az Egyesült Államokban és Kanadában), és megerősíthetem, hogy ilyesmiről szó sincs. Valaki valamilyen esetleges élményét nagyíthatta föl, ami nem illik értelmiségihez, bár sűrűn előfordul. Ez antiszemitizmus? Ne gyerekeskedjünk. Miközben fajgyűlölő cikkek, hozzászólások százai árasztják el Magyarországon a nyomtatott, az elektronikus és az internetes médiákat, valamiért Halmai Gábor - és még sokkal brutálisabban Ungvári Tamás - éppen szegény Lánczi Andrást pécézte ki. Alaptalanul."
(...) "Lánczi András nem arrafelé tart, amerre az ÉS, a 168 Óra cikkírói terelgetnék. Bizonyos fokig megértem, hogy a mostani politikai közhangulatban az emberek idegesek, és a zs... szótól mindenki minden "oldalon" (különböző előjelű) sikítófrászt kap, de ez nem lehet ok arra, hogy az ebben az ügyben tökéletesen ártatlan, vétlen Lánczi Andrást oktalanul meggyanúsítsák. Csöndesen megjegyezném, hogy ez meglehetős politikai rövidlátásra is vall. Ez eszembe juttatja azt az értelmetlen rohamot, amelyet Bächer Iván és Gábor György intézett a derék Elek István ellen, mert Elek nem úgy antifasiszta, mint ők. Mintha nem volna elég bajunk."
A teljes szöveg>>>>>>

Top cikkek
Érdemes elolvasni
1
Vélemény
NOL Piactér

Tisztelt Olvasó!

A nol.hu a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül, és az egyes írások nem kommentelhetőek.

Mediaworks Hungary Zrt.